Historisk arkiv

Svar på spørsmål om EUs arktispolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensens svar på et spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) om Norges arbeid mot EUs institusjoner i forhold til næringsinteresser og vern i Arktis.

Spørsmål nr. (2016-2017)
Datert 16.3.2017

Fra representanten Rasmus Hansson (MDG):
EU-minister Frank Bakke-Jensen siteres i ifinnmark.no 6. mars på at regjeringen har 'jobbet aktivt opp mot EUs institusjoner for å ivareta norske interesser og sikre en balanse mellom næringsinteresser og vern'. Betyr det at Norge har jobbet aktivt mot følgende ordlyd i EU-parlamentets resolusjon om EUs arktispolitikk: 'a future total ban on the extraction of Arctic oil and gas in order to achieve the goal of a low carbon economy', jf. § 13 i (2016/2228 (INI))?"

EØS- og EU-ministerens svar:
Europaparlamentet vedtok 16. mars en resolusjon om en integrert arktispolitikk. Forslaget om at det skulle arbeides for et forbud mot utvinning av olje og gass i Arktis ble nedstemt i plenum, men en paragraf som oppfordrer til forbud mot boring i islagte farvann ble stående.

Vi er glad for at et flertall i Europaparlamentet valgte å droppe en unyansert oppfordring til generelt forbud mot utvinning av olje og gass i Arktis.

Det er som kjent bred politisk oppslutning om at petroleumsvirksomheten er en hovedpilar i den økonomiske aktiviteten også i nord, og at den representerer unike muligheter for verdiskaping i Nord-Norge. Fiskeri, sjømat, skipsfart og petroleumsnæringen utgjør tilsammen ryggraden i Kyst-Norge. De lever godt side om side.

Fra norsk side har vi i flere år hatt en dialog med EUs institusjoner om Arktis og nordområdene. Siden nordområdene er et kjerneområde for norske utenrikspolitiske interesser er det viktig at vi søker forståelse for norske synspunkter og bidrar til at EUs arktispolitikk i størst mulig grad er basert på kunnskap og fakta om forholdene i nord.

Vi opplever at norske synspunkter etterspørres og verdsettes, både i Kommisjonen og i Europaparlamentet.

Selv om Europaparlamentets resolusjon ikke er bindende for EUs medlemsland eller institusjoner, har det vært viktig for oss å bidra inn i Europaparlamentets forberedelse av denne resolusjonen.

Våre to hovedbudskap er; 1) Havretten gjelder i Arktis og 2) vi må ha en god balanse mellom bærekraftig bruk og vern.

Vi har arbeidet målrettet gjennom politiske og diplomatiske kanaler for at også resolusjonen til Europaparlamentet skal ivareta norske interesser, og blant annet informert om Norges erfaring som ansvarlig petroleumsaktør i Arktis siden 1979, og om kyststatenes rettigheter i henhold til Havretten.