Historisk arkiv

Norge ratifiserer endring av den europeiske menneskerettskonvensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge ratifiserte protokoll nr. 15 om endring av den europeiske menneskerettskonvensjon 17. juni 2014.

- Denne protokollen er viktig for å styrke menneskerettighetene i Europa. Når den trer i kraft, vil Domstolen i Strasbourg settes i stand til å avgjøre flere viktige saker innen rimelig tid, sier utenriksminister Børge Brende.

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg mottar klager fra personer og institusjoner som påstår at de er blitt utsatt for brudd på den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) begått av Europarådets 47 medlemsstater. Domstolen har i mange år hatt en svært stor saksmengde og et betydelig etterslep. Ved utgangen av mai hadde den nesten 90 000 saker til behandling.

Protokollen innebærer flere endringer i konvensjonens kontrollsystem, blant annet forkortes fristen for å klage saker inn for EMD, aldersgrensen for dommere i EMD heves og det blir lettere for Domstolen å avvise saker med liten betydning. Protokollen medfører imidlertid ingen endringer i konvensjonens rettigheter.

Protokoll nr. 15 inngår i en reformpakke som ble vedtatt på Brighton-konferansen om EMDs fremtid i 2012. Norge undertegnet protokollen da den ble åpnet for undertegning 24. juni 2013. Protokollen trer i kraft etter at alle Europarådets medlemsstater har gitt samtykke til å bli bundet av den. Per i dag er det åtte stater som har samtykket.