Historisk arkiv

Støtter teknologiutvikling innen petroleumsnæringen i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen setter av til sammen 30 millioner kroner i 2016 til utvikling og utprøving av ny teknologi for Barentshavet. Midlene går til programmet Demo 2000 under Norges Forskningsråd. Programmets formål er å utvikle ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel.

- Kunnskaps- og næringsutvikling står helt sentralt i regjeringens nordområdesatsing. Demo 2000 bidrar til en bedre kobling mellom kunnskap og næring. Ved å satse på kunnskap og teknologiutvikling, sikrer vi at satsingen i nord skjer på en ansvarlig og bærekraftig måte, sier utenriksminister Børge Brende.

Demo 2000 skal fremme samarbeid mellom norsk leverandørindustri og petroleumsnæringen for å sikre at det utvikles og tas i bruk ny teknologi som kan senke kostnadene på norsk sokkel, øke utvinningen, redusere klimautslippene, samt bedre helse, miljø og sikkerhet.

- Demo 2000 er et godt virkemiddel for å drive fremover teknologifronten på norsk sokkel. Det er også et godt virkemiddel som bidrar til å opprettholde og skape arbeidsplasser i leverandørindustrien. Sammen med Utenriksdepartementet viderefører vi nå en spesiell innsats rettet mot Barentshavet og den nordlige landsdelen. Med dette håper jeg at vi både får frem ny teknologi, og en styrket leverandørindustri i nord, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Regjeringen ved Olje- og energidepartementet har i statsbudsjettet for 2016 allerede foreslått å øremerke 155 millioner kroner til petroleumsrettet teknologiutvikling gjennom Demo 2000-programmet. Dette innebærer en styrking på 100 millioner kroner og er ett av flere tiltak for raskt å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting i petroleumssektoren. 15 millioner av midlene er spesifikt rettet mot teknologiutvikling i nordområdene. Utenriksdepartementet har nå besluttet å sette av tilsvarende beløp, 15 millioner kroner, til samme formål. De nye midlene kommer fra tilskuddsordningen Arktis 2030.