Historisk arkiv

Nyheter

Norsk deltakelse i den europeiske grense- og kystvakten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I statsråd i dag er det besluttet at Norge, med forbehold om Stortingets samtykke, meddeler EU at Norge deltar i Den europeiske grense- og kystvakten.

Den europeiske grense- og kystvakt er en videreutvikling av Det europeiske grensekontrollbyrået (Frontex) som Norge deltar i. Byrået har fått utvidet mandat. Den europeiske grense- og kystvakt ble vedtatt i september. Norge har deltatt i drøftelsene innen rammen av Schengen-samarbeidet.

Formålet er å sikre gjennomføringen av kontroll på Schengen-områdets yttergrenser, å bedre kunne bistå medlemsstater som behøver assistanse for å ivareta sine forpliktelser, samt å styrke arbeidet med retur av tredjelandsborgere uten oppholdstillatelse i Schengen-området.

En effektiv overholdelse og gjennomføring av regelverket om yttergrensekontroll er i Norges interesse. Det bidrar til å bekjempe ulovlig innvandring og menneskehandel, og forebygger trusler mot medlemslandenes indre sikkerhet og offentlige ro og orden.

Det nye regelverket innebærer at en Schengen-stat kan pålegges å gjennomføre spesifikke tiltak, eller motta hjelp fra byrået, for å avhjelpe en situasjon på sin del av yttergrensen som truer Schengen-områdets funksjon.

Et slikt pålegg kan imidlertid kun gis etter en grundig prosess, der medlemsstaten involveres og gis flere anledninger til å uttale seg og på eget initiativ treffe nødvendige tiltak for å avhjelpe situasjonen. Beslutningen om å godta et pålegg ligger imidlertid hos medlemsstaten.