Historisk arkiv

Nye programmer for næringsutvikling og jobbskaping i utviklingslandene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen lanserer nye programmer for næringsutvikling og jobbskaping i utviklingslandene og ønsker næringslivet med på laget.

Fra venstre: Svein Tore Holsether, Yara, Kristin Skogen Lund, NHO og utenriksminister Børge Brende diskuterte næringslivets rolle i utviklingspolitikken. Foto: NHO
Fra venstre: Svein Tore Holsether, Yara, Kristin Skogen Lund, NHO og utenriksminister Børge Brende diskuterte næringslivets rolle i utviklingspolitikken. Foto: NHO

- Når regjeringen varsler økt satsing på næringsutvikling i utviklings­samarbeidet, er det fordi vi vet at en robust privat sektor er helt nødvendig for at et land skal gå fra å være utviklingsland til å bli mellominntektsland. Mens bistand får mindre betydning, blir handel og private investeringer stadig viktigere for vekst, velstand og fattigdoms­bekjempelse, sa utenriksminister Brende da han tirsdag 16. februar åpnet næringslivets konferanse for utvikling og internasjonalisering. Konferansen ble organisert av NHO i samarbeid med Innovasjon Norge, Norad, Norfund og Veiledningskontoret for næringsutvikling i sør.

De nye programmene er en direkte oppfølging av Stortingsmelding 35 «Sammen om jobben», som ble lagt fram i fjor sommer.  - De nye programmene skal være konkurranseutsatte, og de skal ha klare utviklingspolitiske formål. Gjennom disse tiltakene vil støtteordningene bli flyttet nærmere markeder og næringsliv, det er de som best vet hvor skoen trykker, sa utenriksministeren.

  1. Det vil bli opprette et nytt tilskuddsprogram for yrkesopplæring som skal gi ungdom i utviklingsland kvalifikasjoner som er etterspurt av næringslivet. Fra 2017 settes det av inntil 500 millioner kroner over en periode på fem år til dette programmet. Programmet skal være et strategiske partnerskap mellom lokale myndigheter, utdanningsinstitusjoner, næringslivet og norske myndigheter.
  2. Det vil bli opprettet et nytt tilskuddsprogram for lokalt næringsliv i utvalgte land. Dette vil være en søknadsbasert ordning der også norsk næringsliv vil kunne konkurrere om midler. Med dette nye programmet ønsker vi i større grad å engasjere norske bedrifter og næringsklynger til å samarbeide med lokale partnere i utviklingslandene. Som et ledd i dette arbeidet er det ønskelig å styrke Innovasjon Norges tilstedeværelse i utvalgte land. Representasjon i Ghana og Myanmar er særlig aktuelt, blant annet for å forvalte det nye programmet og skape nettverk til lokalt næringsliv. Det vurderes også om Innovasjon Norge kan dekke Etiopia fra kontoret i Øst-Afrika og Mosambik fra kontoret i Sør-Afrika.
  3. Norfund er Norges viktigste instrument for næringsutvikling. Norfunds profil som investeringsselskap skal rendyrkes. I dag forvalter Norfund om lag 15 milliarder kroner i egenkapital, og bidrar betydelig til vekst og arbeidsplasser innen fornybar energi, landbruk og finansnæringer i en rekke utviklingsland. Norfund er et godt eksempel på at strategisk bruk av bistand kan utløse store investeringer fra andre aktører til utviklingsformål.
  4. Det vil bli opprettet et nytt veiledningssenter for næringslivets samfunnsansvar. Senteret skal være førstelinjen for næringslivet i spørsmål om norske myndigheters forventninger når det gjelder ansvarlige investeringer i krevende markeder. Senteret planlegges lagt til Innovasjon Norge, og vil bygge på faglig ekspertise fra Norad og andre institusjoner. Sekretariat for OECDs kontaktpunkt vil kunne samlokaliseres med senteret.
  5. Innsatsen for å bedre ramme­betingelsene for privat sektor i synergilandene skal styrkes. Norad skal, sammen med utenriksstasjonene, FN og utviklingsbankene bidra mer målrettet for bedre rammebetingelser og handelsfremmende tiltak i utviklingslandene.