Historisk arkiv

Statusrapport for Norges oppfølging av 2030-agendaen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statusrapporten «One Year Closer» gjør rede for hvordan Norge har fulgt opp 2030-agendaen og bærekraftsmålene i løpet av det året som har gått siden statsminister Erna Solberg presenterte Norges første statusrapport for FN i New York.

De 17 bærekraftsmålene redegjør for forutsetningene for en positiv utvikling i alle land. Målene samler verden til felles innsats for å utrydde fattigdom innen 2030. Dersom vi skal nå dette målet må det mobiliseres flere og større kapitalstrømmer. Myndigheter, frivillige organisasjoner og næringsliv må spille på lag.  

Bistanden og utviklingspolitikken er viktige redskaper i arbeidet med bærekraftsmålene. I april la regjeringen frem stortingsmeldingen «Felles ansvar for felles fremtid. Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk».  

Rapporten er utarbeidet av Utenriksdepartementet i samarbeid med Finansdepartementet og Norad. Departementer, ambassader, Norad, privat sektor, sivilsamfunn, akademia og fagorganisasjonene har bidratt med innspill til denne rapporten.