Historisk arkiv

Nyheter

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen la i dag fram den årlige meldingen om eksporten av forsvarsmateriell. I 2017 eksporterte Norge våpen og militært utstyr for om lag 5,4 milliarder, mot 3,6 milliarder i 2016.

Eksportverdien av våpen og ammunisjon utgjorde i underkant av 4,7 milliarder, og annet forsvarsmateriell om lag 680 millioner i 2017. Verdien av forsvarsrelaterte tjenesteytelser, reparasjoner, produksjonsrettigheter og formidling, utgjorde totalt 520 millioner kroner. Det ble i 2017 eksportert flerbruksvarer til militær sluttbruk for 450 millioner kroner. Flerbruksvarer er i utgangspunktet sivile varer som også kan ha viktige militære bruksområder. 

Med dette utgjorde den totale verdien av den forsvarsrelaterte eksporten i 2017 ca. 6,3 milliarder. Sammenlignet med i 2016, da den totale verdien av eksporten var om lag 4,8 milliarder, er dette en økning på 33 prosent. Samtidig utgjorde verdien av forsvarsrelaterte tjenesteytelser, reparasjoner, produksjonsrettigheter og formidling en nedgang på 42 prosent sammenliknet med 2016.

Natos medlemsland, Sverige og Finland er tradisjonelt de største mottakerne av forsvarsmateriell fra Norge. I 2017 utgjorde eksporten til denne landgruppen 63 prosent av totaltallet for eksport av våpen og ammunisjon (A-materiell) og 80 prosent for øvrig forsvarsmateriell (B-materiell). 

- Som det fremgår i meldingen, økte verdien av forsvarsmaterielleksporten fra 2016 til 2017. Dette skyldes i all hovedsak eksport til Oman samt en økning i eksporten til Polen. Når det gjelder eksporten til Oman, gjelder dette et luftforsvarssystem basert på en kontrakt fra 2014, sier utenriksminister Eriksen Søreide. 

-  Økningen i eksportverdien til Oman og Polen er et godt eksempel på at kontrakter om forsvarsleveranser kan strekke seg over flere år. Leveransene kan være ulikt fordelt gjennom kontraktsperioden, og eksportverdien vil derfor variere fra år til år. Dette ga seg i 2017 særlig utslag i eksporten til Oman og Polen. Det er også en faktor at det de siste årene har vært en betydelig prisøkning på forsvarsmateriell, i hovedsak grunnet investeringer i ny teknologiutvikling, sier Eriksen Søreide. 

Sammenlignet med 2016, var det i 2017 en nedgang i verdien av eksporten til USA, Canada, Tyskland Tyrkia og De forente arabiske emirater. 

I meldingen gis det også informasjon om avslag på søknader om eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær sluttbruk. I 2017 ble det gitt 25 lisensavslag.

- Norge utviser stor åpenhet om denne eksporten i internasjonal sammenheng, både når det gjelder innsyn i selve eksporten og praktiseringen av retningslinjene for Utenriksdepartementets behandling av lisenssøknader for forsvarsmateriell. Regjeringen er opptatt av å videreføre denne åpenheten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.  

- I årets melding har vi også valgt å belyse noen av utfordringene som følger av at stadige flere forsvarssystemer og -produkter utvikles i samarbeid mellom produsenter i ulike land. Ulike regelverk i land som norsk forsvarsindustri samarbeider med, kan medføre utfordringer for norsk eksportkontroll, sier utenriksministeren.

- Regjeringen vil fortsatt legge til rette for at forsvarsindustrien har mest mulig forutsigbarhet knyttet til eksportkontrollen, både når det gjelder forsvars- og sivil sektor. Forutsigbarhet er viktig for arbeidsplassene og verdiskapingen som denne industrien representerer. Norsk forsvarsindustri er verdensledende på teknologi som også har overføringsverdi til andre samfunnssektorer, sier utenriksministeren.

- Alle søknader om eksport til risikoutsatte områder blir grundig og konkret vurdert på individuelt grunnlag – og på basis av en «føre-var»-linje, sier utenriksministeren.  Dette førte blant annet til at regjeringen i desember 2017 besluttet å suspendere eksport av våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater. Beslutningen baserte seg på en risikovurdering i en meget alvorlig og uoversiktlig situasjon i Jemen. Søknader om eksport av annet forsvarsmateriell enn våpen og ammunisjon, blir grundig vurdert i lys av risiko for bruk til intern undertrykking eller risiko for bruk i Jemen, og terskelen for å avslå lisenser på dette grunnlaget er ytterligere senket. Vi vil fortsette vår restriktive praksis, sier utenriksministeren.

Utenriksdepartementet er ikke kjent med at norsk forsvarsmateriell er brukt i krigen i Jemen. Det er i media fremkommet en påstand om et mulig funn av en mindre mengde norsk materiell i Jemen. Utenriksdepartementet har så langt ikke kunnet verifisere denne informasjonen. 

Det er ikke åpnet for salg av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia. 

- Norge har et strengt og omfattende regelverk når det gjelder kontrollen med eksport av forsvarsmateriell. Eksportkontrollen er en integrert del av vår forsvars- og sikkerhetspolitikk, sier utenriksminister Eriksen Søreide.  

Meldingen omtaler også Utenriksdepartementets samarbeid med andre etater og det omfattende internasjonale samarbeidet som pågår innenfor eksportkontroll og ikke-spredningsområdet. Norge deltar aktivt i dette samarbeidet, både når det gjelder det tekniske arbeidet med å forhandle felles kontrollister over konvensjonelt forsvarsmateriell og flerbruksvarer, og arbeidet med å fremme enighet om høye internasjonale standarder for kontroll med eksporten av strategiske varer og teknologi.