Historisk arkiv

Norge i Europa: Regjeringens strategi for samarbeidet med EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Vår europapolitikk skal ikke bare være aktiv, den skal også være effektiv. Det betyr at den skal ha klare mål og innrettes slik at vi sikrer størst mulig gjennomslag for norske interesser og prioriteringer, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

9. mai la regjeringen frem sin nye strategi for samarbeidet med EU frem til 2021.

Strategien har to hovedbudskap. For det første skal samarbeidet med EU bidra til å virkeliggjøre regjeringens visjoner om

  • et trygt Europa
  • et fritt Europa
  • et økonomisk sterkt Europa
  • et Europa der landene tar felles ansvar for felles utfordringer

– Jeg er overbevist om at europeisk samarbeid vil bli enda viktigere for oss i årene som kommer. Vi trenger det for å utvikle flere bein å stå på i sikkerhetspolitikken. Vi trenger det for å utvikle flere bein å stå på økonomisk. Vi trenger det for å håndtere globale utfordringer som migrasjon og klimaendringer. Og helt grunnleggende trenger vi EU som alliert i forsvaret av det multilaterale systemet som er under press fra flere hold, sier Eriksen Søreide.

For det andre skal regjeringens politikk overfor EU og EUs medlemsland innrettes på en måte som sikrer størst mulig gjennomslag for norske interesser og visjoner for Europa.

– Selv om Norge ikke er medlem av EU, skal vi være aktive deltakere, snarere enn passive tilskuere i det europeiske samarbeidet, sier Eriksen Søreide.

Gjennom strategien legges det opp til en effektiv europapolitikk gjennom blant annet tydelige prioriteringer og politisk engasjement, dialog og samordning på norsk side, økt forskningsbasert kunnskap og videreutvikling av kanaler for påvirkning og medvirkning i det europeiske samarbeidet.

Aktiv rolle i utviklingen i Europa

Til tross for til tider store meningsforskjeller i enkeltsaker er hovedtendensen at europeiske land svarer på økonomiske, sikkerhetspolitiske og globale utfordringer med forpliktende samarbeid.

- Norges sikkerhet, frihet og velferd avhenger av at Europa som helhet utvikler seg i en positiv retning. Norge tar sin del av ansvaret for å bidra til dette ved å delta i forpliktende samarbeid gjennom EØS, Schengen og andre avtaler vi har med EU, sier Eriksen Søreide.

Utenriksministeren trekker frem to konkrete områder som vil få mer oppmerksomhet fra Norge i tiden som kommer. Det ene er kampen mot arbeidskriminalitet, der statsministeren har tatt initiativ for å styrke innsatsen på europeisk nivå. Det andre området er sikkerhets- og forsvarspolitikken.

- EUs medlemsland fordyper nå samarbeidet på dette feltet. Denne utviklingen styrker europeisk, og dermed norsk, sikkerhet. Det er i vår felles interesse at Europa setter seg selv i stand til å ta større sikkerhetsansvar, og vi må sørge for at Norge er tett koblet på denne utviklingen, sier Eriksen Søreide.

Norges finansielle bidrag

For å støtte opp om et sterkt politisk engasjement skal regjeringen sørge for at vi bruker de økono­miske ressursene vi har til rådighet på en måte som bidrar til å nå politiske mål.

- EØS-midlene er Norges viktigste finansielle virkemiddel i europapolitikken. De utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021. Pengene brukes i samarbeid med de økonomisk svakeste medlemslandene i EU. Gjennom disse midlene bidrar Norge til å virkeliggjøre visjonen om et trygt, fritt, økonomisk sterkt og ansvarlig Europa, sier Eriksen Søreide.

Regjeringens strategi for samarbeidet med EU vil bli fulgt opp og konkretisert av årlige arbeidsprogrammer, som dekker de prioriterte områdene.

Aktuelle dokumenter: