Historisk arkiv

Oppdatert veileder om frysbestemmelsene (finansielle sanksjoner)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet har oppdatert veilederen om frysbestemmelsene. Veilederen ble første gang publisert i juni 2016 og skal gjøre det enklere å forstå de finansielle sanksjonene som norske aktører må forholde seg til. Det er gjort noen mindre endringer og presiseringer, blant annet etter innspill fra brukerne av veilederen.

De finansielle sanksjonene (frysbestemmelsene) som gjelder i norsk regelverk bygger på sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd og på restriktive tiltak fra EU. Disse finnes i en rekke forskrifter og innebærer at midler tilhørende bestemte personer/enheter skal fryses og at midler ikke skal gjøres tilgjengelig for dem.

Veilederen retter seg primært mot banker, kredittforetak, finansieringsforetak, verdipapirforetak og betalingsforetak, men store deler av innholdet i veilederen vil også være relevant for andre aktører. Finansforetak forventes å sørge for at deres systemer ikke misbrukes i strid med sanksjoner og restriktive tiltak.

Videre har enhver privat aktør en selvstendig forpliktelse til å fryse midler, samt å hindre at midler gjøres tilgjengelig for aktører som er omfattet av finansielle sanksjoner.

Veilederen har to hoveddeler. Del I gir generell informasjon om finansielle sanksjoner. Her nevnes også reglene om båndlegging (frys) av formuesgoder som ledd i bekjempelsen av terror. Del II inneholder spørsmål og svar som skal gi veiledning for de som har spørsmål knyttet til finansielle restriksjoner. Veilederen finnes på regjeringen.no/eksportkontroll.no, og der finnes også en oversikt over alle gjeldende forskrifter med frysbestemmelser.

I tillegg til Utenriksdepartementet og Finanstilsynet, har Justis- og beredskapsdepartementet, Økokrim, Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), Finans Norge, Nordea og DnB deltatt i arbeidet med frysveilederen og denne oppdateringen.