Historisk arkiv

Vil styrke forsvar av norske interesser internasjonalt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Internasjonalt samarbeid er under press. Etablerte friheter og rettigheter kan ikke tas for gitt. Nå må vi mobilisere for å forsvare de verdiene norsk utenrikspolitikk bygger på, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Onsdag 12. september lanserte utenriksministeren starten på arbeidet med en ny stortingsmelding om Norges rolle og interesser i internasjonalt samarbeid. Meldingen skal leveres våren 2019. Den vil vurdere hvordan Norge best kan ivareta sine interesser gjennom internasjonalt samarbeid, i en tid hvor slikt samarbeid og de normene det bygger på er under økende press. Viktige temaer i meldingen vil være utvikling og forsvar av folkeretten, fred og sikkerhet, en friere verdenshandel, velferd, respekt for menneskerettighetene, irregulær migrasjon og grenseoverskridende utfordringer som klimaendringer og pandemier.

- Som et relativt lite land med en åpen økonomi er Norge avhengig av flernasjonalt samarbeid for å løse våre utfordringer, enten det dreier seg om handel, klima, migrasjon eller fred og forsoning. Samtidig opplever vi at det er vanskeligere å få oppslutning om slikt samarbeid, sier Eriksen Søreide.

Hun viser til flere utfordringer som det såkalte multilaterale systemet står overfor i dag. Makt forskyver seg, fra nord til sør og i enda større grad fra vest til øst. Det er økt skepsis, også blant sentrale allierte, til verdien av flernasjonalt samarbeid. Etablerte normer og rettigheter utfordres. Det er økende misnøye og mistillit til de økonomiske effektene av globalisering. Og nye problemer, som for eksempel cybersikkerhet, krever nytt samarbeid.

- I en slik situasjon vil regjeringen mobilisere for å forsvare det samarbeidet og de verdiene norsk utenrikspolitikk bygger på, fra demokrati og menneskerettigheter til frihandel og respekt for internasjonale kjøreregler, sier utenriksministeren.

Meldingen vil også se nærmere på arbeidsformer, altså hvordan Norge konkret arbeider for å fremme våre interesser internasjonalt, og behovet for å søke nye samarbeidspartnere i tillegg til våre tradisjonelle allierte. Reform er et annet viktig stikkord. Det å forsvare en regelstyrt, liberal verdensorden må også innebære å tilpasse internasjonale organisasjoner til nye utfordringer, slik at de faktisk leverer resultater.

Regjeringens satsinger på global helse og utdanning, opprettelse av et internasjonalt havpanel og kandidatur til FNs sikkerhetsråd vil bli omtalt i meldingen. Dette er bidrag til å støtte opp om flernasjonalt samarbeid og hvor norske interesser og verdier står i sentrum for arbeidet.

I forbindelse med prosjektet knyttet til utviklingen av meldingen inviterer utenriksministeren til innspill og debatt om fremme av norske interesser internasjonalt.