Historisk arkiv

Konferanse om høyanriket uran i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge er 5.-7. juni vertskap for en internasjonal konferanse om å redusere bruken av høyanriket uran (HEU) i sivil sektor. Målet er å eliminere all sivil bruk av høyanriket uran.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide åpner den internasjonale konferansen om høyanriket uran i Oslo. Foto: Nicki Twang
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide åpner den internasjonale konferansen om høyanriket uran i Oslo. Foto: Fotograf Nicki Twang

- Ved å redusere bruken og lagrene av høyanriket uran reduseres faren for at materialet kan komme i hendene på terrorister og andre kriminelle. Dette arbeidet er et viktig bidrag til bedret atomsikkerhet og til ikke-spredning av atomvåpen. Norge har lenge vært en pådriver for dette arbeidet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Konferansen blir arrangert i samarbeid med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og samler om lag 80 eksperter fra over 20 land.

Høyanriket uran en nøkkelkomponent i framstillingen av kjernevåpen. Samtidig brukes høyanriket uran blant annet som brensel i forskningsreaktorer som framstiller medisinske isotoper. Praksis og forskning viser at det finnes fullgode alternativer til høyanriket uran. Konferansen i Oslo vil drøfte tekniske, økonomiske og politiske spørsmål når det gjelder å få fortgang i arbeidet internasjonalt med å erstatte bruken av høyanriket uran med lavanriket uran, som ikke kan benyttes til kjernevåpenformål.

Norge har faset ut all bruk av høyanriket uran i norske forskningsreaktorer.

- Norge bidrar til flere globale initiativ på dette feltet. Vi gir nå et bidrag på 2,5 millioner kroner til konvertering av en forskningsreaktor i Nigeria fra bruk av høyanriket til lavanriket uran. Vi har også tatt initiativ til å opprette en samlet oversikt over lagre av høyanriket uran på verdensbasis, sier utenriksministeren.

Under Nuclear Security Summit i 2016 forpliktet statsminister Erna Solberg og 21 andre stats- og regjeringssjefer seg til å arbeide for å eliminere all sivil bruk av høyanriket uran. Konferansen i Oslo er en del av oppfølgingen av denne forpliktelsen.