Historisk arkiv

FNs høynivåuke 2019. Dagsrapport 5 - 27. september

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statsminister Solberg holdt Norges hovedinnlegg i FNs generalforsamling og la vekt på behovet for multilateralt samarbeid. Norge har kompetanse og kapasitet til å kunne spille en konstruktiv rolle i Sikkerhetsrådet, om vi blir valgt, ikke minst som følge av mange års freds- og forsoningsarbeid.

Norges presidentskap i Ecosoc har fått god profilering og synlighet under høynivåuka. FN-ambassadør Mona Juul holdt innlegg ved åpningen av toppmøtet om bærekraftsmålene, under høynivådialogen om Finansiering av utvikling og under ministermøtet om minst utviklede land.

Oppsummerende stikkord for FNs høynivåuke 2019 er Greta Thunberg, bølger og hav, rosa sokker og irske rosa spioner, amerikansk patriotisme, solidaritet, og for flertallet av FNs medlemmer; multilateralisme. La oss avslutte med sitat Mexico; “OMG, you are everywhere, and whatever you say, you empower people! And what a delegation you have!” Og ja, hvilken delegasjon vi har - og hvilken uke det har vært!

Hovedsaker:

  • Statsminister Solberg holdt Norges hovedinnlegg i FNs generalforsamling.
  • Høynivåmøte om små utviklingsøystater: «Samoa Pathway».
  • Høynivåmøte om Sudan.
  • Lansering av den globale alliansen for kvinnelige fredsmeglere.

Norges innlegg i generaldebatten

Statsministeren holdt i dag Norges hovedinnlegg i FNs generalforsamling, og la vekt på at Norge er en sterk tilhenger av en rettsbasert internasjonal orden. Verden trenger multilateralt samarbeid og multilaterale institusjoner for å takle globale utfordringer som klimaendringer, cybersikkerhet og terrorisme. Norge har erfaring, kompetanse og kapasitet til å kunne spille en konstruktiv rolle i Sikkerhetsrådet, om vi blir valgt, ikke minst som følge av mange års freds- og forsoningsarbeid.

Hun la videre vekt på Norges langvarige utviklingsengasjement og at bærekraftsmålene betyr at ingen skal utelates. Verdenshavene er truet av klimaendringer, marin forsøpling, overfiske og tap av biologisk mangfold. Men havet er også en nøkkel til å nå mange bærekraftsmål som kilde til mat, medisin, energi og arbeidsplasser. Vi må sørge for at havene ikke blir nye arenaer for konflikt. Hele talen kan leses her.

Bilaterale møter

Uka ble avsluttet med et stort antall bilaterale møter. Gambia, Oman og Filippinene var blant de landene politikerne møtte på høynivåukas siste dag. Nye relasjoner ble etablert, andre styrket. Norge fikk presentert sin politikk og politikerne fikk lyttet til landenes prioriteringer.

Statsminister Erna Solberg holder Norges hovedinnlegg i FNs generaldebatt. Foto: FN
Statsminister Erna Solberg holder Norges hovedinnlegg i FNs generaldebatt. Foto: FN

Små utviklingsøystater

- We are small but not insignificant, vulnerable but not powerless, constrained but not uncommitted,  sa St Lucias statsminister på vegne av gruppen av karibiske stater (Caricom) under høynivåmøtet om «Samoa Pathway» fredag. Møtet var preget av mange alvorstunge innlegg fra statsledere fra små utviklingsøystater (Sids). Klimaendringene sto øverst på dagsorden for samtlige.

Statsminister Solberg var ordstyrer for formiddagssesjonen sammen med Samoas statsminister og holdt innlegg både i plenum og under høynivålunsjen om øystatenes energiutfordringer. Dette ga en god anledning til å profilere norsk klima- og havpolitikk overfor små øystater. Statsministeren gjorde det også klart at tilgjengelig finansiering for klimatilpasning var utilstrekkelig og at Norge nå gjorde dette til en hovedprioritering. 

Statsminister Erna Solberg under Samoa Pathway. Foto: Ragnhild Simenstad, FN-delegasjonen
Statsminister Erna Solberg under Samoa Pathway. Foto: Ragnhild Simenstad, FN-delegasjonen

- We need a new finance rulebook to address the climate emergency,  var en klar oppfordring fra representanter fra små øystater på en frokost arrangert av Det internasjonale byrået for fornybar energi (Irena) og høynivårepresentanten for fattige land og små øystater. Øystatene utviser stort lederskap og har satt klare mål for energitransformasjon – fornybar energi må bygges ut. Statssekretær Jakobsen annonserte økt støtte til Sids Lighthouses Initiative og til klimatilpasning.

Hovedinnlederne på Irenas arrangement. Foto: Hans Olav Ibrekk, UD
Hovedinnlederne på arrangement til Det internasjonale byrået for fornybar energi (Irena). Foto: Hans Olav Ibrekk, UD

Fred og sikkerhet

Utenriksministeren deltok torsdag på lanseringen av Den globale alliansen for kvinnelige meglere. Alliansen består av regionale nettverk av kvinnelige meglere fra hele verden og er opprettet etter initiativ fra Norge. Sammen med FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed og utenriksministrene fra Indonesia, Sør-Afrika, Sverige og Finland, løftet utenriksministeren fram viktigheten av nettverkene for å sikre kvinners deltakelse og rettigheter i fredsprosesser. Flere av innlederne takket Norge for å ha vært en pådriver på feltet.

Global Alliance of Women Mediators Network. Foto: Twitter
Global Alliance of Women Mediators Network. Foto: Twitter

FNs generalsekretær mente høynivåmøtet for Sudan fredag var hans lykkeligste øyeblikk denne uka. Han uttrykte sterk støtte til endringene i Sudan, takket dem for å ha vært så åpne for andre lands flyktninger og var svært fornøyd med at en tidligere FN-kollega var blitt statsminister. Statsminister Hamdok rettet på sin side en stor takk til FN, sin tidligere sjef Antonio Guterres og alle andre som har støttet endringene i Sudan. Det norske innlegget ble holdt av statssekretær Holte, som også støttet utviklingen i Sudan. Han ga ros til økt kvinnerepresentasjon og statsministerens vektlegging av en bred konsultasjonsprosess for fred mellom alle grupper i Sudan.

Høynivåmøte for Sudan med FNs generalsekretær Antonoio Guterres (th). Foto: May-Elin Stener, UD
Høynivåmøte for Sudan med FNs generalsekretær Antonoio Guterres (th). Foto: May-Elin Stener, UD

Det ble fredag avholdt en regional konferanse for fred og investeringer i DR Kongo og regionen. President Tishekedi hadde en opptreden til stor jubel fra forsamlingen, som hovedsakelig bestod av kongolesere. Avdelingsdirektør Sæther (UD) fremhevet i sitt innlegg den nye dynamikken som hadde blitt skapt med ny president, og understreket at godt styresett, rettsorden og kamp mot korrupsjon er viktig for Norges og andres investeringer.

Menneskerettigheter

Statssekretær Jakobsen holdt innlegg under Unicefs og The Disability Aliances feiring av FNs nye strategi for inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse (Undis). Statssekretæren snakket om regjeringens prioritering av de mest marginaliserte og styrking av innsatsen for personer med nedsatt funksjonsevne. Det var enighet om at FN må ha ledelse i arbeidet med å sikre like rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelse. UK rapporterte om fremdrift ett år etter Disability Summit i London. Toppmøtet ble omtalt som en "game changer" og det ble snakket om en "new wave". Norge og Australia ble oppfordret til å arrangere neste Disability Summit. FN vil lanserer en nettside for å utveksle erfaringer fra implementering av Undis.

Statssekretær Aksel Jakobsen med Unicefs direktør, Antigua & Barbudas FN- ambassadør og andre gjester på mottakelsen. Foto: Unicef
Statssekretær Aksel Jakobsen med Unicefs direktør, Antigua & Barbudas FN- ambassadør og andre gjester på mottakelsen. Foto: Unicef

Torsdag lanserte Unesco Qualification Passport for Refugees and Vulnerable Migrants, som gjør det mulig for migranter og flyktninger uten dokumentert utdanning å få testet og dokumentert sine kvalifikasjoner. Norge har vært en viktig økonomisk og faglig bidragsyter til utviklingen av konseptet, og mottok mange lovord. Statssekretær Jakobsen sa i sitt innlegg at å gi flyktninger bedre mulighet til utdanning og jobb er i tråd med norsk fokus på de mest marginaliserte og sårbare menneskene.

Mobilizing Finance against Modern Day Slavery. Liechtenstein var vertskap, sammen med Nederland og Australia. Presentasjon av finanssektorkommisjonen om moderne slaveri og menneskehandel. Kommisjonen har lagt frem en rekke anbefalinger som finanssektoren kan gjøre for å bekjempe slaveri. Den har jobbet tett med finanssektoren, særlig bankene. Fokus på behovet for internasjonalt samarbeid og regler, åpenhet, innovasjon og bruk av teknologi samt behov for større innsikt i den finansielle verdikjeden. Bruk av blockchain trukket frem som mulighet for å følge finansstrømmer. Muhammad Yunus snakket om økonomiske forskjeller og nødvendigheten av å gi finansielle tjenester til fattige. En gruppe banker lanserte Survivor Inclusion Initiative for å sikre tilgang til finans for overlevende fra menneskehandel.

Klima og hav

Havpanelet (High level panel for a sustainable ocean eonomy) har hatt aktive dager i New York i randen av høynivåuka, med lansering av rapport og stor møtevirksomhet. Dette har ført til mange medieoppslag internasjonalt. Statsminister Solberg og Palaus president Tommy Remengesau Jr., begge co-chairs i Havpanelet, publiserte også en felles kronikk.

Finansiering for utvikling

Statsminister Solberg deltok i en paneldebatt om bærekraftsmålene ledet av Cisco-sjef Chuck Robbins. Skuespiller Hugh Jackman, Coldplay vokalist Chris Martin og musikk-artisten Usher  utgjorde de øvrige panelistene. Statsministerens sentrale poeng var at oppnåelse av bærekraftsmålene er avhengig av næringslivets innovative evner, sysselsettingen de står for og skatteinntektene sektoren tilfører statskassene. Samtidig forutsatte hun at næringslivets ansvar går langt utover «pet projects». Næringslivet måtte også sikre at hele kjeden i deres virksomhet er bærekraftig.

Statssekretær Jakobsen deltok torsdag på høynivåmøtet om innovativ finansiering av bærekraftsmålene. Statssekretæren la i sitt innlegg vekt på behovet for nasjonal ressursmobiliering. Han viste til ulike innovasjoner innen helse og utdanning, og viste til at digitale løsninger og teknologi må tas i bruk for å styrke innsamling og distribuering av ressurser. Det kom fram at Norge blir sett på som et foregangsland innen finansiering for utvikling.

Takk for denne gang. Foto: FN-delegasjonen
Takk for denne gang. Foto: FN-delegasjonen