Historisk arkiv

Enighet om justisprogram i Polen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Polen har inngått avtale om samarbeid innen kriminalomsorg og vold i nære relasjoner, støttet av EØS-midlene.

Norge og Polen har hatt et langvarig og godt samarbeid gjennom flere støtteperioder med EØS-midlene, også innen justissektoren. Arbeidet med justisprogrammet i inneværende periode har pågått i mange år og har involvert flere norske samarbeidspartnere, bl.a. det norske Justis- og beredskapsdepartementet, Kriminalomsorgsdirektoratet og Domstolsadministrasjonen. Domstoladministrasjonen trakk seg som programpartner i februar i år på grunn av bekymringer for justisreformene i Polen som over tid har svekket uavhengigheten til polske domstoler og dommere i Polen. Utenriksdepartementet besluttet da å utsette signeringen av det opprinnelige justisprogrammet og samtidig vurdere om programmet kunne endres slik at viktige hensyn ble ivaretatt.

En revidert avtale til en verdi av 58 millioner euro (om lag 623 millioner kroner i dagens kurs) er nå utarbeidet. Justis- og beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet fortsetter i sine roller som samarbeidspartnere for justisprogrammet.

- Vi er fortsatt bekymret for svekkelse av domstolenes og dommernes uavhengighet i Polen. Selv om domstolsamarbeidet utgår, inneholder imidlertid justisprogrammet viktige prosjekter innen vold i nære relasjoner og kriminalomsorg som vi ønsker å gå videre med. Vi vil samtidig opprettholde dialogen med polske myndigheter om utviklingen av rettsstatsprinsippene i landet. Norge støtter også EUs arbeid med å styrke demokrati og rettsstaten, sier statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet.

Avtalen som nå er inngått ivaretar flere viktige prinsipper. Alle aktiviteter skal være i tråd med europeiske standarder for menneskerettigheter, rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og føringer i Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen).

Polen er det landet som mottar mest EØS-midler, totalt 809 millioner euro over syv år. Støtten er fordelt på elleve tematiske programmer som energi, miljø og klima, forskning og næringsutvikling. De fleste programmene i inneværende støtteperiode er nå godkjent og prosjekter er i ferd med å bli gjennomført.