Historisk arkiv

Kostnader til sikkerhetsrådskampanjen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Kampanjen for et norsk sete i FNs sikkerhetsråd kostet til sammen 34 millioner kroner for perioden 2016 til 2020.

17. juni 2020 valgte FNs generalforsamling Norge som medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021 til 2022. I forkant av valget gjennomførte Norge en valgkampanje i perioden 2016-2020 som i hovedsak besto av omfattende diplomatisk virksomhet overfor FNs medlemsland for å fremme Norge som samarbeidspartner i FN og norsk utenrikspolitikk. De direkte kostnadene forbundet med dette utgjorde til sammen 34 millioner kroner i perioden.

Åpenhet om pengebruk i forbindelse med kampanjen har vært en viktig prioritering. Derfor har Utenriksdepartementet hvert halvår publisert en oversikt over påløpte kostnader. Se tidligere publisering av tall.

Kostnadene inkluderte reiser, representasjon, kursing og faglig forberedelse, kampanjemateriell og profilering, lønn til midlertidig ansatte og spesialutsendinger og utgifter til to studieturer og en vandreutstilling. Lønn og andre kostnader for fast ansatte i departementet og ved utenriksstasjonene er ikke inkludert i oversikten. Det er heller ikke tjenestereiser som ikke har kampanjen som hovedformål. Det er kun ekstraordinære utgifter direkte knyttet til kampanjen som inngår.

Koronapandemien førte til endringer i de siste tre månedene av valgkampinnspurten. Utgiftene til reiser og representasjon både ved utenriksstasjonene og i departementet i 2020 ble lavere enn forventet. Samtidig påløp utgifter til gjennomføring av digitale møter og arrangementer.

Påløpte merkostnader
til kampanje
2016 2017 2018 2019 2020
Reiser med kampanjeformål [i] 111.965 1.053.958 1.296.246 2.150.643 355.253
Representasjon [ii]   12.099 32.259 48.683 24.408
Kampanjemateriell og profilering [iii]   838.307 3.353.711 1.281.233 455.571
Kurs, seminar og faglig forberedelse [iv]   16.661 597.562 590.411 35.806
Tildeling til utenriksstasjoner til representasjon og reiser [v]   500.000 3.725.000 5.059.939 1.511.625
Tildeling ambassaden i Pretoria for utstilling [vi]       2.000.000 0
Lønn midlertidig ansatte/spesial-utsendinger [vii]   31.850 824.379 2.023.650 2.085.126
Studietur FN-ambassadører [viii]       3.933.644 76.049
Totalt NOK  111.965 2.452.875 9.829.157 17.088.194 4.543.840
Påløpte kostnader 2016-2020 NOK       34.026.031  

***

[i] Reiser gjennomført av ansatte i UD og spesialutsendinger med kampanjen som hovedformål.

[ii] Møtebevertning, arbeidslunsjer og middager.

[iii] Grafisk profil, arbeid med informasjonsfilm, brosjyrer, oversettelser, kampanjemateriell.

[iv] Interne seminarer og faglig forberedelse, inkludert støtte til håndbok om Sikkerhetsrådet.

[v] Ekstratildeling til reiser og representasjon til utvalgte utenriksstasjoner (Abuja, Accra, Bamako, Bogota, Buenos Aires, Canberra, Dar-es-Salaam, Havanna, Luanda, Mexico, Paris, Praha, Pretoria, Riyadh, FN-delegasjonen i New York).

[vi] Støtte til vandreutstilling om Norges bidrag til afrikansk frigjøring.

[vii] Lønn til midlertidig ansatte ved FN-delegasjonen i New York og til spesialutsendinger som ikke er fast ansatt i UD.

[viii] Studieturer til Oslo og Tromsø, med hovedfokus på hav og klima.