Historisk arkiv

Utenriksministeren deltok i EØS-rådsmøte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Europeisk samarbeid om helse og klima og strategisk autonomi var hovedtemaene da utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltok på det halvårlige møtet i EØS-rådet fredag 28. mai.

EØS-rådet er EØS-/Efta-landene Norge, Island og Liechtensteins øverste organ for politisk dialog med EU. Utenriksministrene møtes to ganger i året for å gi politisk framdrift i EØS-samarbeidet og vurdere hvordan avtalen samlet sett virker og utvikler seg.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide følger EØS-rådsmøtet fra Oslo. Foto: Ragnhild H. Simenstad, UD
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide følger EØS-rådsmøtet fra Oslo. Foto: Ragnhild H. Simenstad, UD

 – Covid-19-pandemien er en helsekrise med brede konsekvenser for økonomisk og sosial utvikling og stabilitet. Pandemien har vist hvor tett vi er knyttet sammen globalt, og hvor avhengige vi er av internasjonalt samarbeid, sier Eriksen Søreide.

Utenriksministeren påpekte at Norge har hatt stor nytte av å bli inkludert som en partner i håndteringen av pandemien, og la vekt på at Norge arbeider for globale løsninger som støtter EUs ambisjon om økt samarbeid om helseberedskap i Europa.

EUs grønne giv

På tross av utfordringene covid-19-pandemien har brakt med seg det siste året, har dette ikke forsinket fremdriften på et av de viktigste samarbeidsområdene for Norge og EU, det grønne skiftet. Som en del av EUs grønne giv legger Europakommisjonen fram den såkalte 'Fit-for-55'-pakken til sommeren. Dette er en stor regelverkspakke som skal sørge for at EU når målet om å kutte klimautslippene med minst 55 prosent innen 2030, og som vil få stor betydning for EØS-samarbeidet.

Norge, Island og Liechtenstein ønsker alle å arbeide for å øke den globale innsatsen for å takle klimaendringene, beskytte miljøet og jobbe mot en bærekraftig energiomstilling.

De tre landene la vekt på viktigheten av fortsatt tett samarbeid med EU om klima og miljø, inkludert fornybar energi, hydrogen og karbonfangst og lagring.

Strategisk autonomi

EØS-rådsmøtet hadde også en orienteringsdebatt om strategisk autonomi i Europa. Begrepet strategisk autonomi i EU dreier seg om uavhengighet, robusthet og evnen til å legge premissene for egen utvikling og beslutninger.

– Norge støtter EUs ambisjoner om å være rustet til å møte nye utfordringer og geopolitiske realiteter, og løse framtidige kriser. En sterk europeisk stemme på den internasjonale arenaen er nødvendig for å fremme felles europeiske verdier og standarder. En økt evne til å handle autonomt når det er nødvendig, kan styrke Europas fotavtrykk og påvirkning globalt, når det brukes med forsiktighet og realisme, sier Eriksen Søreide.

Eriksen Søreide benyttet anledningen til å fremheve EØS-/Efta-landenes bidrag til et velfungerende og robust indre marked. Gjennom EØS-avtalen er Norge, Island og Liechtenstein integrert part i strategiske og langsiktige europeiske verdikjeder.

– Som partnere i det indre marked, er det viktig for oss at en større vekt på strategisk autonomi ikke skaper skillelinjer innenfor EØS, sier Eriksen Søreide.

Digitalisering

Digitalisering er høyt på EUs agenda, og EØS-rådet diskuterte også EU-kommisjonens initiativer for et sikkert, rettferdig og regelbasert marked for digitale tjenester (Digital Markets Act og Digital Services Act). Disse skal ta for seg sikkerhetsutfordringer og ulovlig innhold på nett, samtidig som de bevarer innovasjonspotensialet i den digitale økonomien.

I tillegg holdt utenriksministrene en uformell politisk dialog hvor de utvekslet synspunkter om klima og sikkerhet, og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Russland og Ukraina.