Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Styrket nordområdesatsing i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen legger opp til en ambisiøs nordområdepolitikk og satser på kunnskapsdrevet næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap.

– Vi går fra dialog til handling i nord. Ved å styrke koblingen mellom kunnskap og næringsliv vil vi ta nordområdepolitikken et skritt videre. I budsjettet for 2015 vil vi satse på kunnskapsinnhenting som vil gi fremtidig næringsvirksomhet i nord. For å sikre at økonomisk aktivitet skjer på en ansvarlig måte, vil vi også øke satsingen på beredskap og miljø, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringen foreslår å bevilge nærmere tre milliarder kroner til nordområdetiltak i 2015. Det er en økning på 574 millioner kroner sammenlignet med 2014. Nordområdesatsingen er bred, og omfatter alt fra internasjonalt samarbeid, kunnskapsinnhenting og næringsutvikling til infrastruktur, beredskap og miljø. Utenriksdepartementet koordinerer regjeringens arbeid med nordområdesatsingen.

Det er satt av 40 millioner kroner til en miljø- og oljevernbase i Lofoten/Vesterålen. Det foreslås 9,6 millioner kroner til redusert responstid for helikopterberedskapen på Bardufoss og økning i bevilgningen til forskning ved Framsenteret i Tromsø.  

Økt verdiskaping

- En kunnskapsbasert næringssatsing skal bidra til økt verdiskaping og bærekraftig utnyttelse av naturressursene. Sjømatnæringen, maritim sektor, reiseliv og romvirksomhet er viktige næringsområder i nord. Det meste av Norges lønnsomme mineralverdier ligger i nord. I tillegg beveger petroleumsvirksomheten seg nordover og gir omfattende ringvirkninger til de nordligste fylkene, sier utenriksministeren.

Regjeringen foreslår derfor en økning i bevilgningen til geologisk kartlegging i nordområdene med fem millioner til 60 millioner kroner. Kartleggingen av mineralressursene i Nord-Norge videreføres med 20 millioner kroner. Regjeringen vil også videreføre bevilgningene til forskning på klimaeffekter på fiskebestander, forvaltning av marine ressurser og overvåking av miljøgifter (samlet 21,5 millioner kroner), Polarforskningsprogrammet gjennom Norges forskningsråd (50 millioner kroner) og tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske (45 millioner kroner).

- I nord møtes innenriks- og utenrikspolitikk. Internasjonalt samarbeid i nord har gitt gode resultater på en rekke områder som sikkerhet til sjøs, fiskeriforvaltning, miljø, atomsikkerhet og folk-til-folk samarbeid. Regjeringen foreslår derfor å videreføre tilskuddene til prosjekter i nordområdene og prosjektsamarbeid med Russland med 381 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.