Historisk arkiv

Presseinformasjon

Historisk arkiv
Presseinformasjon

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

FNs medlemsland vedtok i fjor høst 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Det er avgjørende at de 17 bærekraftsmålene følges opp i hvert enkelt land. Som ett av de første landene i verden skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp målene.

Tirsdag 21. juni klokka 12.00 vil statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen presentere konklusjonene i regjeringens rapport til FN om hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene. Sivilt samfunn og næringsliv vil også være til stede.

Lanseringen finner sted i Norads nye lokaler i Bygdøy allé 2.

Presse som ønsker å være tilstede bes om å akkreditere seg til UD - kommunikasjonsenheten@mfa.no innen tirsdag 21. juni kl. 0900.

Rapporten peker på norske politiske prioriteringer så vel som utfordringer i oppfølgingen, både nasjonalt og internasjonalt. Utdanning, helse, likestilling, klima og bærekraftig forvaltning av hav, marine ressurser og andre naturressurser er blant de viktige målområdene der Norge har et sterkt globalt engasjement. Samtlige departementer har bidratt til utarbeidelse av rapporten. Sivilt samfunn, næringsliv, akademia og Sametinget har også gitt innspill.

Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng: Ekstrem fattigdom skal utryddes. Sosiale ulikheter skal utjevnes. Klimaendringene skal bremses. Dette er tre av de 17 bærekraftmålene som FNs medlemsland vedtok i fjor høst. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.

- Sammen med Ghanas president John Mahama leder jeg FNs generalsekretærs pådrivergruppe for bærekraftsmålene. Innsats for å nå målene er en krevende oppgave som forener utenrikspolitikk og innenrikspolitikk. Bærekraftsmålene gjelder for alle land. Vi skal bidra internasjonalt, samtidig som vi også har nasjonale oppgaver å ta tak i for å oppfylle målene, sier statsminister Erna Solberg. Jeg ser frem til å presentere rapporten senere i sommer for FNs generalsekretær under FNs høynivåmøte i New York, sier statsminister Erna Solberg.

- Bærekraftsmålene kombinerer miljø, økonomi og sosial utvikling. På grunn av denne helhetlige tilnærmingen er bærekraftsmålene vår store sjanse til å gjøre verden til et bedre sted for alle, sier utenriksminister Børge Brende.

- Hvis verden skal lykkes i å nå bærekraftsmålene, må vi stanse det verditap som klimaendring og ødeleggelse av naturmangfold i dag representerer. Og så må vi sikre innovasjon og grønn vekst med nye løsninger for energi, transport og industri, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Når statsministeren 18.- 20. juli under FNs høynivåforum i New York presenterer hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene, er Norge blant de første landene som avlegger rapport.

Bærekraftsmålene erstatter tusenårsmålene som ble vedtatt i år 2000. Tusenårsmålene var en suksess og mobiliserte til felles innsats mot fattigdom og for utvikling. Ekstrem fattigdom har blitt halvert. Ni av ti barn går nå på skole. Millioner av malaria- og hiv/aids-relaterte dødsfall har blitt avverget. Flere av tusenårsmålene har blitt videreført i bærekraftsmålene.

Pressekontakter:
Statsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Tor Borgersen: 909 38 987
Utenriksministeren: Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg: 922 19 769
Klima – og miljøministeren: Kommunikasjonsrådgiver Camilla Pettersen: 951 05 064