Historisk arkiv

Historisk arkiv

Forsterker justis- og næringslivssamarbeidet med Bulgaria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Bulgaria har undertegnet avtaler om en rekke nye samarbeidsprogrammer gjennom EØS-midlene. Justis og asyl, næringsliv, energi og tiltak for romfolk er prioriterte satsinger.

- Med dagens avtaler fokuserer og forsterker vi samarbeidet mellom Norge og Bulgaria innenfor en rekke viktige sektorer, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker.

Over 210 millioner euro er fordelt på til sammen ti fond og programmer.

Av dette går 51,5 millioner euro til politi- og justissektoren. For første gang skal Norge og Bulgaria gjøre felles innsats på asyl- og migrasjonsfeltet, med Utlendingsdirektoratet som norsk partner. Videre er det avtalt å samarbeide om kriminalomsorg, domstolsreformer og bekjempelse av organisert kriminalitet og korrupsjon i politiet.

Ambassadør Tove Bruvik Westberg signerte samarbeidsavtalene sammen med Bulgarias viseminister for europeiske fond, Tomislav Donchev. Foto: Christian Grotnes Halvorsen, UD
Ambassadør Tove Bruvik Westberg signerte samarbeidsavtalene sammen med Bulgarias viseminister for europeiske fond, Tomislav Donchev. Foto: Christian Grotnes Halvorsen, UD

- Regjeringen er opptatt av å bruke EØS-midlene til å styrke innsatsen for å skape økonomisk vekst og fremgang i Europa samtidig som vi bidrar til å oppfylle våre felles klimaforpliktelser. Det gjør vi gjennom disse avtalene, sier Vik Aspaker.

Hun viser til egne programmer for næringsliv- og energisamarbeid som til sammen utgjør 56,5 millioner euro og hvor det er store muligheter for norsk næringsliv å inngå partnerskap i prosjekter.

Samtidig videreføres innsatsen for å bekjempe fattigdom og fremme lokal utvikling med særlig vekt på å bedre romfolks levekår. 35 millioner euro er satt av til å skape arbeidsplasser og styrke utdannings- og helsetilbudet i fattige områder. Avtalene innebærer også at minst ti prosent av justis- og kulturprogrammene øremerkes tiltak for romfolk.

Til sammen sju norske fagetater vil være involvert i gjennomføringen av programmene i Bulgaria og ansvarlige for å rekruttere norske partnere til prosjekter: Innovasjon Norge, Miljødirektoratet, Kommunesektorens organisasjon, Norges vassdrags- og energidirektorat, Kulturrådet, Kriminalomsorgen og Utlendingsdirektoratet.

- Avtalene med Bulgaria er åpen invitasjon til norske aktører som ønsker å være med å skape et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa, sier Vik Aspaker.

Fakta om EØS-midlene

  • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
  • Avtalen har en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene.
  • EØS-midlene er Norges bidrag til dette.
  • EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland.
  • Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Se vedlagte faktaark for oversikt over programmer som skal gjennomføres i Bulgaria.