Historisk arkiv

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I 2015 eksporterte Norge våpen og militært utstyr for i overkant av tre milliarder kroner. Dette er en økning på fire prosent fra 2014.

Eksporten av våpen og ammunisjon beløp seg til om lag 2,8 milliarder og andre militære varer 300 millioner.Det ble i tillegg utført såkalte flerbruksvarer, sivile varer til militært bruk, for ca. 312 millioner. Det framgår av stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell som legges fram i dag.

Hovedmottakerne for den norske eksporten er Nato og de nordiske landene.

- Det er bred politisk enighet om at Norge skal ha en levedyktig forsvarsindustri. Det dreier seg om arbeidsplasser, egen forsvarsevne og en viktig industrisektor som er teknologidriver både innenfor militær og sivil sektor, sier utenriksminister Børge Brende.

- Norge har en lang og god tradisjon for å utvise stor åpenhet om eksporten av våpen og militært utstyr. Regjeringen er opptatt av å videreføre denne åpenheten, sier utenriksminister Brende.

I Norge er det streng kontroll med eksporten av forsvarsmateriell.

Det er regjeringens mål å fortsatt legge til rette for tydelige og forutsigbare rammer for forsvarsindustrien.

I 2015 ble det gitt 25 avslag på søknader om eksport.

- Samtidig er det klart at væpnede konflikter og sikkerhetstrusler i verden også utfordrer vår eksportkontroll. Regjeringen tar situasjonen i slike utsatte områder meget alvorlig, og alle eksportsøknader blir vurdert grundig og individuelt, sier utenriksministeren.

Utenriksdepartementets regelverk og retningslinjer for behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell er de siste par årene blitt betydelig styrket. Det er også innført lisensplikt for alle varer som opprinnelig er utviklet for militært formål.

Det er nå laget en egen liste i retningslinjene over de politiske prinsippene og kriterieriene som blir lagt til grunn i vurderingen av den enkelte lisenssøknaden. På denne måten er vi tydelige på hvilke vurderinger som gjelder. Meldingen omtaler dessuten det norske regelverket og våre retningslinjer, samt det omfattende internasjonale samarbeidet om eksportkontroll og ikke-spredning som Norge deltar aktivt i.

Norge leder flere viktige prosesser, bl.a. når det gjelder regimene som retter seg mot kontroll med kjernefysisk og missilteknologi. På denne måten tar vi et viktig ansvar for å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen.

I 2016 finner det også sted særskilte forhandlinger innenfor det internasjonale samarbeidet om kontroll med konvensjonelle våpen og militære varer, samt om høyteknologi som er relevant for militært materiell. Fra norsk side deltar vi med eksperter på flere områder, og vi arbeider aktivt for å styrke og videreutvikle Wassenaar-samarbeidet, som er et flersidig eksportkontrollsamarbeid for konvensjonelle våpen og flerbruksvarer.