Historisk arkiv

100 millioner kroner til nytt fond for utdanning i krise

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

På det internasjonale humanitære toppmøtet i Istanbul i dag lanseres «Education Cannot Wait» - et nytt fond for utdanning i kriser. - Målet er at flere barn og unge i kriserammede land skal få et utdanningstilbud. Dette er viktig for hvert enkelt menneskes fremtid og for landet de bor i. Norge vil bidra med inntil 100 millioner kroner i fondets første år, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren deltar på lanseringen av fondet, som Norge har vært en pådriver for å få på plass. 75 millioner barn og ungdom får skolegangen sin helt eller delvis ødelagt på grunn av krise og konflikt. 37 millioner står helt uten skoleplass og jenter rammes særlig hardt. Likevel går bare to prosent av den globale humanitære bistanden til utdanning.

- Tilgang til utdanning er en grunnleggende rettighet, men det gjøres fortsatt alt for lite for å sikre utdanning for barn og unge i land rammet av krise og konflikt. Et viktig formål med dette nye initiativet er å mobilisere politisk vilje og mer økonomisk støtte til utdanning. Vi vil at alle barn og unge skal ha en skole å gå til, ikke minst når samfunnet rundt har raknet. Målet er at også alle barn og unge i kriserammede land, skal ha en skole å gå til innen 2030, sier Brende.

Den internasjonale støtten til utdanning i kriser kommer ofte for sent, er for oppstykket og lite forutsigbar.

- For å nå fondets ambisiøse, men kritisk viktige mål, må innsatsen bli samordnet bedre mellom myndigheter, giverland og organisasjonene vi støtter. Vi trenger mer langsiktig finansiering, og må bli enda bedre på å gjennomføre utdanningsinnsatsen og sikre at barna får trygge rammer og et godt læringsutbytte. Norge jobber nå for å få med mange givere fra hele verden. Ambisjonen er å mobilisere 150 millioner dollar i løpet av det første året, sier Brende.

I arbeidet med fondet vil de viktigste aktørene innen utdanning i krise og konflikt delta, deriblant FNs barnefond Unicef, sivilsamfunnsorganisasjoner og giverland som Norge, Storbritannia og USA. Utdanning i krise og konflikt er en prioritert del av regjeringens utdanningssatsing og opptrappede humanitære innsats. Både i fjor og året før gikk over åtte prosent av Norges humanitære bistand til utdanning. Dette nye fondet er en oppfølging av fjorårets toppmøte om utdanning for utvikling i Oslo.

For mer informasjon, se fondets nettside.