Forsiden

Historisk arkiv

Økt internasjonal satsing på ytringsfrihet og uavhengige medier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet lanserer i dag en ny strategi for arbeidet med ytringsfrihet. - Ytringsfrihet og uavhengige medier er under økende press. Norge skal derfor styrke det internasjonale arbeidet med å fremme ytringsfrihet og uavhengige medier, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren presenterer strategien på et arrangement i Oslo i dag, med deltakere fra sivilsamfunn, akademia og andre som har bidratt med innspill.

- Ytringsfrihet er selve fundamentet som all frihet bygger på.Ytringsfriheten må vernes om og fremmes – utrettelig, hver dag og i alle land. Målet er at alle skal kunne ytre sine meninger, og også fritt kunne motta og dele informasjon, sier utenriksministeren.

Gjennom Norges utenriks- og utviklingspolitikk, vil regjeringen øke innsatsen for å støtte uavhengige medier, ivareta beskyttelse av folk som ytrer seg offentlig, og bidra til at folk skal ha bedre tilgang til informasjon. Dette er tre grunnsteiner for å sikre reell deltakelse og medbestemmelse i et samfunn.

- Tilgang til informasjon er et nytt norsk satsingsområde internasjonalt. Det er avgjørende for at folk skal kunne ta informerte beslutninger om eget liv, og for at de skal kunne forstå og utøve sine rettigheter, sier Brende.

Utenriksdepartementet vil arbeide for større åpenhet, informasjonsflyt og tilgang til internett, og ta initiativ til internasjonal normutvikling om retten til informasjon. Ny teknologi og nye plattformer krever innsats for at ytringsfriheten ivaretas også i nye former for kommunikasjon.

Et mangfold av uavhengige medier er viktig for at folk kan ha tilgang på variert informasjon. De setter kritisk søkelys på makt- og myndighetsutøvelse, og sikrer åpenhet og ansvarlighet. Utenriksdepartementet skal derfor satse på støtte til opplæring av journalister, medieledere og mediearbeidere.

Det er i dag mange tilfeller av trakassering, forfølgelse og angrep på journalister, menneskerettighetsforkjempere og andre som ytrer seg offentlig. Flesteparten av disse angrepene blir aldri etterforsket og gjerningsmennene går som regel fri.

- Mer enn ni av ti drap på journalister har gått ustraffet de siste ti årene. Straffrihet er det største hinderet for å sikre at enhver kan ytre seg uten frykt for represalier. Utenriksdepartementet vil støtte tiltak som tilbyr juridisk og praktisk hjelp til utsatte meningsytrere og bidra til rettferdige og effektive rettssystemer, sier Brende.

Strategien er en del av oppfølgingen av stortingsmeldingen «Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken».