Historisk arkiv

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I 2016 eksporterte Norge våpen og militært utstyr for om lag 3,6 milliarder kroner. Dette er en økning på ti prosent fra 2015.

Eksporten av våpen og ammunisjon beløp seg til om lag 2,9 milliarder og andre militære varer 650 millioner.Det ble også utført såkalte flerbruksvarer, sivile varer, til militært bruk for ca. 300 millioner. I 2016 ble det gitt 34 avslag på søknader om eksport av forsvarsmateriell, viser stortingsmeldingen som utenriksminister Ine Eriksen Søreide legger fram i dag.  

Hovedmottakerne for den norske eksporten er fortsatt Nato-land og de nordiske landene.  

- For å sikre målsetningen om at Norge skal ha en levedyktig forsvarsindustri, må det legges til rette for at bedriftene kan delta i internasjonalt samarbeid og at vi viderefører en langsiktig og forutsigbar eksportkontroll.  Forsvarsindustrien er en teknologidriver også innenfor sivil sektor, og viktig for teknologisk utvikling og verdiskapning i hele landet, sier utenriksminister Eriksen Søreide.  

- Norge ligger internasjonalt i første linje når det gjelder å utvise åpenhet om eksporten av våpen og militært utstyr. Regjeringen er opptatt av å videreføre denne åpenheten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.  

Innenfor rammen av et strengt og tydelig regelverk for kontroll med eksporten av forsvarsmateriell, er det regjeringens mål å gi bedriftene nødvendig langsiktighet og forutsigbarhet. Retningslinjene for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksportlisens girblant annet en liste over de politiske prinsippene og kriteriene som blir lagt til grunn i vurderingen av den enkelte lisenssøknaden. Dette fremmer åpenhet, klarhet og forutsigbarhet på eksportkontrollområdet.   

- Det er imidlertid klart at væpnede konflikter og andre globale trusler er utfordrende. Derfor er det nødvendig at alle søknader om eksport til risikoutsatte områder blir grundig og konkret vurdert på individuelt grunnlag, sier utenriksministeren.  

Meldingen omtaler også det omfattende internasjonale samarbeidet som finner sted innenfor eksportkontroll og ikke-spredning. Norge deltar aktivt innenfor dette samarbeidet, både i det tekniske arbeidet med kontrollister over konvensjonelt forsvarsmateriell og flerbruksvarer, samt for å fremme enighet om høye internasjonale standarder for kontroll med eksporten av strategiske varer og teknologi.  

- Regjeringen vil i neste års melding belyse noen av utfordringene som følger av at stadige flere forsvarssystemer og -produkter utvikles i samarbeid mellom produsenter i ulike land, samtidig som fremvoksende og «nye» markeder øker sin betydning. Denne utviklingen – og nasjonale regelverk i samarbeidende land – reiser viktige spørsmål for norsk eksportkontroll og understreker betydningen av de internasjonale regimene på området, sier utenriksminister Eriksen Søreide.  

Den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid ble første gang lagt fram i 1996.  

Les hele meldingen her.