Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

550 millioner kroner til å bekjempe ungdomsledighet i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge kan ikke løse den store ungdomsledigheten i Europa. Men vi skal hjelpe til med å utvikle og finne tiltak som virker, og som andre kan kopiere, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Fondet mot ungdomsledighet ble lansert på en konferanse i Brussel i ettermiddag. I alt er det lyst ut 60,6 millioner euro (ca. 550 millioner kroner).

Formålet er å finansiere pilotprosjekter som bidrar til å få ungdom i arbeid og finansiere overføring av tiltak som virker i et land, til et annet. Det er også satt av midler til å forske på hvorfor enkelte tiltak har større effekter enn andre.

- Arbeidsløsheten har bitt seg fast i Europa. Særlig yngre generasjoner er rammet i mange land. Vi må gjøre det vi kan for å unngå at det vokser opp en tapt generasjon av arbeidsledig ungdom. Det har store konsekvenser for den enkelte, men også for troen på at vår samfunnsmodell er best til å trygge vår velferd og levestandard, sier Bakke-Jensen.

Fondet dekker alle de 15 landene som mottar EØS-midler, samt Irland, Italia og Spania. Det er et krav at minimum to land går sammen om å søke om støtte. Norske partnere kan delta som fageksperter.

Det legges stor vekt på å engasjere næringslivet i prosjekter blant annet knyttet til lærling- og mentorordninger og andre opplæringstiltak. Undersøkelser av EUs ungdomsgaranti viser at det er enkelte målgrupper som garantiordningen sliter med å nå. Dette gjelder blant annet langtidsledige, ungdom mellom 24-29 år, minoriteter, funksjonshemmede med flere.

- Det er derfor en prioritet å nå særlig disse sårbare gruppene gjennom fondet. Vi har som mål at flere av prosjektene kan fungere som pilotprosjekter for EUs store satsinger, sier Bakke-Jensen.

Søknadsfristen er 1. august, og det er forventet at de første prosjektene kan starte i løpet av høsten.

Fakta om EØS-midlene

  • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
  • Avtalen har en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene.
  • EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland.
  • Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.