Historisk arkiv

Første stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Regjeringen vil intensivere arbeidet for å fremme norske havinteresser. Vi vil gjøre bærekraftig bruk av havet til en global prioritet, sier utenriksminister Børge Brende. Det er første gang en norsk regjering legger frem en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.

Havet rommer et stort potensial, for Norge og verden. Verdens befolkning vil øke med over to milliarder mennesker frem mot 2050. Behovet for ressurser fra havet, som mat og energi, vil øke. Norge har lang historie som havnasjon og mulighetene for fremtidig bærekraftig vekst i havnæringene er betydelige. Samtidig er det stor bekymring rundt miljøproblemer som forurensing og forsøpling, klimaendringer og ikke-bærekraftig bruk av havet, som overfiske.

En stortingsmelding, tre ministere: Statsminister Erna Solberg flankert av utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Frode O. Andersen, UD
En stortingsmelding, tre ministere: Statsminister Erna Solberg flankert av utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Frode O. Andersen, UD

I stortingsmeldingen gis tre innsatsområder særlig prioritet: bærekraftig bruk og verdiskaping, rene og sunne hav, og blå økonomi i utviklingspolitikken.

- Internasjonalt samarbeid er nøkkelen til å håndtere utfordringene vi står overfor. Miljøproblemer som plastforsøpling truer livet i havet. Når vi tenker på hvor viktig havene er for store deler av verdens befolkning bør dette være en global prioritet. Vi vil ta en lederrolle for rene og sunne hav, sier utenriksminister Brende.

Regjeringen setter av 100 millioner kroner til et eget bistandsprogram for å bekjempe marin forsøpling og mikroplast. Regjeringen vil samarbeide med internasjonale organisasjoner og andre land for å sikre at midlene anvendes på en måte som gir målrettet effekt. Norge har kompetanse, kunnskap og teknologi som det er stor etterspørsel etter internasjonalt. Et område som vil bli vesentlig styrket gjennom meldingen er havforskning og havforvaltning i utviklingsland.

Havområdene i nord løftes fram som en viktig norsk interesse i meldingen. Det samme gjør viktigheten av effektiv implementering av havretten. Havretten er sentral for internasjonal stabilitet og forutsigbarhet, og for forvaltning og økonomisk utnytting av havet.

Stortingsmeldingen innebærer en kraftig opptrapping av norsk innsats for bærekraftige hav. Regjeringen vil

  • igangsette havdialoger med aktuelle land for å dele erfaringer og kompetanse og samarbeide om tiltak for rene og sunne hav, bærekraftig bruk av ressursene og vekst i den blå økonomien
  • styrke dialogen med toneangivende land om hvordan skipsfarten kan ytterligere bidra til miljøvennlig transport på globalt nivå
  • arbeide for at fiskeri og akvakultur tillegges større vekt i innsatsen for global matsikkerhet
  • vurdere å støtte opprettelse av et kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø
  • lansere et bistandsprogram på 100 millioner kroner i kampen mot marin forsøpling og mikroplast, som blant annet vil omfatte reduksjon av avfallsmengder og tiltak for bedre avfallshåndtering
  • i 2017 bruke over fem milliarder kroner på klimatiltak over bistandsbudsjettet, som vil bidra til å motvirke negative effekter av klimaendringer på havet
  • styrke innsatsen for bærekraftig blå økonomi i utviklingspolitikken ved å øke tildelingen til Fisk for utvikling-programmet. Det nye forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen som nå settes i virksomhet innebærer en kraftig opptrapping av norsk bistand til økosystembasert havforvaltning i utviklingsland
  • intensivere arbeidet mot ulovlig fiske og fiskerikriminalitet og være en pådriver for at ytterligere stater slutter seg til FNs havnestatsavtale mot ulovlig fiske.