Historisk arkiv

Dobling av støtten til religiøse minoriteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Få grupper er mer sårbare i krig og konflikt enn religiøse minoriteter. De utsettes for grove overgrep i flere land. Listen er lang: Isils overgrep mot yazidiene i Irak, presset mot kristne minoriteter i Midtøsten, angrep mot kristne og shiaer i Pakistan. Regjeringen vil derfor doble bistanden som går til religiøse minoriteter, fra 20 millioner til om lag 40 millioner kroner årlig, sier utenriksminister Børge Brende.

- Ett år før verdenssamfunnet skal markere at det er 70 år siden FNs universelle erklæring om menneskerettigheter ble vedtatt, viser undersøkelser at om lag 70 prosent av verdens befolkning lever i stater hvor det er restriksjoner på erklæringens artikkel om retten til religions- og trosfrihet, sier Brende.

Omfanget og formene på restriksjonene varierer. Mange land har gjennom nasjonal lovgivning begrenset retten til religions- og trosfrihet. Andre land har vedtatt lover for respekt og beskyttelse av minoriteter som dessverre ikke blir håndhevet. I stedet praktiseres straffrihet, noe som stimulerer til flere overgrep og mer vold mot religiøse minoriteter. Bærekraftsmålene understreker at ingen skal etterlates og at man skal prioritere de grupper det er aller vanskeligst å nå.

- Minoriteter er overrepresentert i gruppen av ekstremt fattige og disse gruppene er ofte vanskelig å nå ut til. Vi vil derfor at hensynet til religiøse minoriteter skal bli integrert i annen utviklingspolitikk, dette gjelder spesielt innenfor helse og utdanning. Dette er både god menneskerettighetspolitikk og god utviklingspolitikk, sier Brende.

I stortingsmeldingen "Felles ansvar for felles fremtid. Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk" foreslår regjeringen å arbeide for å øke respekten for og å styrke beskyttelsen av religions- og trosfriheten i verden. Dette skal blant annet gjøres gjennom følgende tiltak:

  • Identifisere og støtte tiltak og beslutninger både nasjonalt, regionalt og globalt som kan bidra til å øke respekten og styrke beskyttelsen av religions- og trosfriheten.
  • Kartlegge hvordan situasjonen er i enkeltland og regioner, og analysere hvorfor utviklingen er god eller dårlig.
  • Identifisere eksisterende og fremtidige hindringer for at religions- og trosfriheten ikke blir respektert.
  • Finne ut hvordan Norge kan støtte opp under arbeidet der utviklingen går i riktig retning.
  • Det planlegges å etablere et pilotprosjekt for å styrke situasjonen for religiøse minoriteter i utvalgte land.
  • Vi vil mobilisere internasjonale partnere for å få en mer helhetlig innsats og bidra til bedre beskyttelse av religiøse minoriteter.
  • Regjeringen vil videreføre en egen spesialrepresentant for tros- og livssynsfrihet.
  • Det vil bli økt opplæring i utenrikstjenesten, for å sikre kompetansen for de som skal tjenestegjøre i land der tros- og livssynsfriheten krenkes.