Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Behov for satsing på helse i utviklingsland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Hvert år dør over fem millioner mødre og barn over hele verden av årsaker som kunne vært unngått. Norge har sammen med utviklingsland og andre givere gått sammen i et fond for å redde liv gjennom satsing på helse for kvinner, barn og unge i utviklingsland. Skal vi nå bærekraftsmålene, må vi være villige til å øke innsatsen på global helse. Konferansen vi inviterer til i Oslo i november er et viktig skritt på veien, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Den globale finansieringsfasiliteten for kvinner, barn og ungdoms helse (GFF) ble etablert i 2015, og Norge er største bidragsyter. Sammen med Burkina Faso, Verdensbanken og Bill & Melinda Gates Foundation vil Norge være vertskap for den første påfyllingskonferansen til GFF siden oppstarten. Konferansen vil finne sted i Oslo 5.-6. november 2018.

- Målsettingen for konferansen i Oslo er å mobilisere bidrag som vil kunne redde livene til millioner av kvinner, barn og ungdom i 50 land. GFFs investeringer i ernæring og primærhelsetjenester særlig for barn, ungdom og gravide kvinner, utløser nasjonale investeringer, skaper eierskap og er et viktig steg på veien mot allmenn helsedekning i mottakerlandene.

Bærekraftsmålene har som målsetting å gjøre slutt på mødre- og barnedødelighet av årsaker som kunne vært unngått innen 2030. For å nå dette målet kreves det store investeringer i utviklingsland de neste tolv årene. Mye av investeringen må komme fra landenes egne ressurser, men det er behov for bistand også. Norge ser på GFF som en viktig og effektiv kanal for å styrke mødre, barn og ungdomshelse, og forhindre tap av liv.

- Investeringene i helse gjennom GFF er et eksempel på hvordan nye finansieringsmetoder i bistanden kan bidra til å mobilisere nasjonal og internasjonal kapital til viktige utviklingsformål. I samarbeid med våre partnere skal vi sikre at millioner av kvinner, barn og ungdom får tilgang til grunnleggende helsetjenester. Sagt enkelt er det snakk om å redde liv og investere i en bedre fremtid for utviklingslandene, sier Astrup.

Global Financing Facility (GFF) er en finansieringsmekanisme for Den globale strategien for kvinner, barn og ungdoms helse under FNs generalsekretærs ledelse. Støtten koordineres med lån gjennom Verdensbankens fond for de fattigste landene (IDA) med fokus på økt nasjonal finansiering. GFF er samtidig en samarbeidsplattform for myndigheter, sivilsamfunn, privat sektor og multilaterale fond og organisasjoner. Norge er i dag den største av syv bidragsytere til GFF med 600 millioner kroner i året.