Historisk arkiv

Rekordhøy norsk støtte til FN-organisasjoner i 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge øker den samlede kjernestøtten til seks FN-organisasjoner til over tre milliarder kroner. Dette er det høyeste beløpet Norge noen gang har gitt til disse organisasjonene samlet. I en verden med store udekkede humanitære behov og fortsatte fattigdomsutfordringer, ønsker Norge å fortsette å være en betydelig og prinsippfast støttespiller for FN.

Utenriksdepartementet har i år utbetalt over tre milliarder kroner i kjernestøtte til FNs barnefond (Unicef), FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs befolkningsprogram (UNFPA), FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), Verdens matvareprogram (WFP) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

I tillegg gir Norge betydelige midler i øremerket støtte til disse organisasjonene. Norge bidrar også med støtte til en rekke andre FN-organisasjoner og programmer, som over hele verden bidrar til å sikre rettigheter, lindre nød og bekjempe fattigdom. Til sammen ga Norge ti milliarder kroner i bistand via FN-organisasjoner i 2018.

- Kjernestøtte er viktig støtte for FN for å kunne ha en forutsigbar og stabil virksomhet og for å kunne gjennomføre deres strategiske planer. Forutsigbarhet er også viktig for å få til raskere og mer effektiv humanitær respons. Norge vil derfor øke bruken av flerårige bidrag til våre viktigste internasjonale samarbeidspartnere. Som giverland er vi opptatt av at FN-organisasjonene viser at de arbeider effektivt, samordnet og utviser åpenhet, i tråd med de retningslinjer Norge og andre land har vedtatt i organisasjonenes styrer, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

For å oppnå gode og målbare resultater trenger FN-organisasjonene stabil og forutsigbar finansiering. Derfor gir Norge tilsagn om flerårig kjernestøtte til de FN-organisasjonene vi har et særlig tett samarbeid med og som er viktige samarbeidspartnere for å nå de globale bærekraftsmålene innen 2030.

- Norge ønsker å være en stabil partner for FN, med klare betingelser om at bistanden skal brukes på en mest mulig effektiv måte til nytte for menneskene den er ment for. Vi er opptatt av å inkludere utsatte grupper som personer med funksjonsnedsettelser, og å styrke kvinners rettigheter og bekjempe slavearbeid. En betydelig del av de norske midlene går til å gi barn bedre skolegang og helse, og til å fremme demokrati og godt styresett, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

For 2019 er kjernestøtten fordelt slik:

Unicef             1 084 mill. kroner

UNDP              615    mill. kroner

UNFPA             530    mill. kroner

UN Women      100    mill. kroner

UNHCR           380    mill. kroner

WFP                 300    mill. kroner