Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Reform av bistandsforvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har nå valgt modell for reform av arbeidet med bistandsforvaltning. Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid vil få delegert ansvar for større deler av bistandsforvaltningen, mens Utenriksdepartementet vil få et mer rendyrket ansvar for politikkutvikling, overordnet innretting av bistanden, samt representasjon på viktige internasjonale arenaer.

- Med denne beslutningen vil vi kunne utnytte den samlede kapasiteten til å jobbe med utviklingsspørsmål på en bedre måte. Ved å styrke og samle den utviklingspolitiske kompetansen i Utenriksdepartementet vil vi få en mer strategisk tilnærming til utviklingsspørsmål, og vi styrker fagmiljøet for bistand og forvaltning i Norad, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Bistandsmidlene som i dag er utenriksministerens konstitusjonelle ansvar, bl.a. humanitær bistand og bevilgninger til menneskerettighetsarbeid, vil fortsatt forvaltes fra Utenriksdepartementet. 

Rammene for reformarbeidet er i tråd med Granavolden-plattformen som blant annet sier at regjeringen vil reformere forvaltningen av utviklingspolitikken med mål om å samle og ivareta og videreutvikle den utviklingsfaglige kompetansen hjemme, unngå dobbeltarbeid og sikre god utviklingsfaglig kompetanse på stasjonene.

- Utviklingssamarbeidet er i endring og bistandsbudsjettet har økt betydelig over tid. For å nå bærekraftsmålene og sikre at norske bistandsmidler når de aller fattigste, og mest utsatte gruppene, er det behov for sterke fagmiljøer og god forvaltning. Den delegerte modellen vil bidra til en mer helhetlig praksis og bedre kvalitet på oppfølgingen av bistanden, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Modellen som er valgt vil bidra til en tydeligere arbeidsdeling mellom departement og direktorat. Utenriksdepartementet vil ha ansvar for den strategiske innretningen av bistandsmidlene, og styringsdokumenter som handlingsplaner og opptrappingsplaner. Utenriksdepartementet vil også representere Norge på ulike internasjonale arenaer og i styrende organer. Ansvaret for vurdering, kvalitetssikring, iverksetting, oppfølging, kontroll og rapportering av bistanden vil i hovedsak delegeres til Norad.

Fase to i reformprosessen blir nå startet opp. I denne fasen vil blant annet ansvars- og oppgavefordeling gjennomgås i detalj, og det skal lages en gjennomføringsplan for reformen. Dette arbeidet skal være avsluttet i september 2019. Det tas sikte på at en reformert bistandsforvaltning vil være på plass fra 1. januar 2020.