Historisk arkiv

Regjeringen lanserer ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringens nye handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet lanseres i dag på Fredssenteret. Målet er at både kvinners og menns rettigheter, behov og prioriteringer skal ivaretas i all norsk innsats for sikkerhet og fred.

FNs sikkerhetsråd anbefaler at alle medlemsland skal ha en egen handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. Norge var et av de aller første landene i verden som utviklet en slik handlingsplan i 2006. Handlingsplanen som ble lagt fram i dag er den fjerde i rekken, og gjelder for 2019 – 2022.

Handlingsplanen lanseres av fem ministre: utenriksminister Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara, utviklingsminister Nikolai Astrup og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Utenriksdepartementet koordinerer innsatsen.  

- Kvinner har i likhet med menn rett til å ta del i avgjørelser som handler om deres fortid og som legger føringer for deres fremtid. Både kvinner og menn er tjent med at vi trekker på hele befolkningens erfaringer og ressurser. Det er viktig i økonomi og verdiskaping, og det er avgjørende i freds- og sikkerhetssammenheng. Derfor setter vi oss enda høyere mål enn før, sier statsminister Erna Solberg.

Den nye handlingsplanen har fire satsingsområder:

  1. Freds- og forsoningsprosesser
  2. Gjennomføring av fredsavtaler
  3. Operasjoner og oppdrag
  4. Humanitær innsats

Handlingsplanen løfter også frem det langsiktige arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling i land berørt av væpnet konflikt. Kvinners innsats og betydningen av kvinners og menns kjønnsroller fremheves i møte med voldelig ekstremisme.

Den nye handlingsplanen legger opp til styrket innsats på områder der Norge har særlige forutsetninger for å bidra:

- Vi skal begynne tidligere og opprettholde engasjementet lenger enn før: Vi skal legge til rette for inkluderende fredsprosesser allerede i innledende fredssamtaler og prioritere kvinners deltakelse og rettigheter like høyt i vår støtte til gjennomføring av fredsavtaler, som i forhandlingsfasen. I den humanitære innsatsen skal vi fremme kvinner som aktører og ha særlig oppmerksomhet på kvinners og menns, jenter og gutters ulike behov i sårbare situasjoner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Satsingslandsmodellen som ble innført i forrige planperiode, har ført til en mer direkte og spisset innsats, og vil bli videreført. Konkret videreføres satsingen i Afghanistan, Colombia, Myanmar, Nigeria, Palestina og Sør-Sudan. Filippinene, Mali og Syria er nye satsingsland, og samarbeidet med Den afrikanske union innlemmes i samme oppfølgingssystem.

- Norges nye handlingsplan gir et tydelig politisk signal om at vi vil fremme kvinners deltakelse og innflytelse, rettigheter og behov i alt freds- og sikkerhetsarbeid. Vi forventer samme engasjement fra menn som fra kvinner på dette feltet. Det handler om å ivareta hele befolkningens sikkerhetsbehov, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. 

Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd. De områder som omfattes av handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet, er følgelig en sentral del av politiets samfunnsoppdrag.

- Norsk politi har høy kompetanse på å forebygge og bekjempe vold og overgrep mot kvinner. Denne kompetansen er etterspurt internasjonalt, blant annet i forbindelse med deltakelse i FNs fredsoperasjoner, og politiet gir vesentlige bidrag til å løse det som er et alvorlig samfunnsproblem både ute og hjemme, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Flere norske og internasjonale organisasjoner som jobber med kvinner, fred og likestilling deltar også på lanseringen. De møttes tidligere på dagen for å diskutere kjønn og voldelig ekstremisme og kvinner i fredsmekling og fredsbygging.

- Sivilt samfunn er en viktig drivkraft på dette feltet. Norge er avhengig av tett kontakt med både likesinnede land, regionale og internasjonale aktører for å sikre god og helhetlig innsats, sier utenriksministeren.

Norges nye humanitære strategi ligger til grunn for den humanitære delen av handlingsplanen. De som er rammet av krise og konflikt, skal i større grad ha innflytelse på hvilke tiltak som iverksettes.

- Kvinners muligheter til å bidra i freds- og sikkerhetsarbeid henger sammen med kvinners rettigheter og likestilling. Derfor setter handlingsplanen også søkelys på det langsiktige arbeidet på dette feltet, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Beskyttelse av mennesker på flukt er en hovedprioritering i den humanitære strategien. Vi vil særlig prioritere forebygging og håndtering av seksuell og kjønnsbasert vold i konflikt. Innsatsen vil også trappes opp for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

- Norge er et av verdens mest likestilte land og vi har et internasjonalt ansvar for å fremme likestilling. I krig og konflikt er kvinner er særlig utsatt for seksualisert vold, og mange barn blir født som resultat av overgrep. Dette gir alvorlige konsekvenser for hele samfunn. Forebygging og håndtering av konfliktrelatert seksualisert og kjønnsbasert vold, også mot gutter og menn, er et viktig satsingsområde i handlingsplanen, sier likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Du finner den nye handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet 2019-2022 her.