Historisk arkiv

Ny global handlingsplan for økt innsats mot landminer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Under norsk lederskap vedtas i dag en ny og ambisiøs handlingsplan for å øke den internasjonale innsatsen mot landminer. - Handlingsplanen er et viktig steg på veien mot å nå målet om en minefri verden innen 2025, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge er denne uken vertskap for tilsynskonferansen for Minekonvensjonen. Denne internasjonale avtalen, som ble vedtatt i Oslo for 22 år siden, forbyr all bruk av anti-personellminer. Konvensjon har ført til at nærmere 58 millioner miner er blitt fjernet fra bakken eller destruert på lager, men fortsatt lever 60 millioner mennesker i områder der miner utgjør en trussel for liv og helse.

- Statene er nå blitt enige om at det er nødvendig å øke takten i mineryddingsarbeidet de neste fem årene. Den nye handlingsplanen skal sørge for at alle stater innen kort tid vil kartlegge minerammede områder og få på plass en nasjonal plan for minerydding i tråd med internasjonale standarder. Dette skal gjelde også i konfliktområder der ikke-statlige væpnede grupper har lagt ut nye, ofte improviserte, miner, noe som har ført til et økende antall sivile drepte og skadde, etter mange år med nedgang, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Handlingsplanen gjelder for de neste fem årene og ble i dag vedtatt av de 164 statene som er part til Minekonvensjonen.

- For første gang skal stater måle hvor stor framgang de gjør. Jeg håper det vil føre til økt oppmerksomhet om og motivasjon til å øke innsatsen. Det er også nytt at handlingsplanen omfatter at alle som lever i mineutsatte områder skal få relevant risikoundervisning som er tilpasset deres behov enten de er kvinner, menn eller barn. Dette vil kunne bidra til å redusere antall nye mineulykker, også for mennesker på flukt som returnerer til sine hjem, sier Eriksen Søreide.

Handlingsplanen legger også stor vekt på at personer med mineskader skal få tilgang til helsehjelp og andre tjenester de trenger for å kunne leve selvstendige og gode liv.

Viktig for bærekraftsmålene

Handlingsplanen er også et viktig bidrag for å nå bærekraftsmålene. De fleste minerammede land er lavinntektsland som er avhengige av internasjonal støtte for å rydde landminer.

- Dersom minerydding blir prioritert av nasjonale myndigheter og får de nødvendige ressursene, vil langt flere land kunne erklære seg minefrie i løpet av kort tid. Det er derfor viktig at statene nå er blitt enige om å mobilisere økte ressurser til den globale mineinnsatsen. Norge vil fortsette å være en stor bidragsyter til mineinnsats, slik vi har vært gjennom 20 år, sier utenriksministeren.

Konferansen, som begynte mandag og avsluttes i dag, samlet over 600 deltakere fra stater, sivilt samfunn, FN og humanitære organisasjoner. Avtalens klare forbud mot bruk og handel med anti-personellminer og forpliktelser til å rydde land for miner, destruere lagre og bistå rammede har reddet utallige liv og bidratt til for eksempel trygge skoleveier, økonomisk utvikling og bedre inkludering av mineskadde og andre personer med nedsatt funksjonsevne. Forbudet mot bruk etterleves av de fleste stater og aktører i verden, selv de som ikke er tilsluttet konvensjonen. Likevel er det mange utfordringer som gjenstår.

- Jeg vil takke alle våre partnere for deres uvurderlige innsats. Videre fremover er det viktig at stater, FN, Røde Kors-bevegelsen og sivilt samfunn trekker i samme retning for å gjennomføre handlingsplanen og nå vårt felles mål om en minefri verden, sier utenriksministeren.