Historisk arkiv

Statsbudsjettet

Styrker innsatsen og samarbeidet for menneskerettighetene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Presset mot menneskerettighetene er stort. For å motvirke dette øker vi støtten til arbeidet for menneskerettigheter med 77 millioner kroner i 2020, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen vil prioritere kvinners rettigheter og respekten for menneskerettighetsforsvarere, ytringsfriheten, tros- og livssynsfriheten og demokrati i 2020.

- Sammenhengene mellom menneskerettigheter, fred og bærekraftig utvikling blir stadig tydeligere. Respekt for menneskerettighetene er nødvendig for å nå bærekraftsmålene og innfri løftet om at ingen skal utelates. Dette er også en viktig grunn til at vi øker støtten til menneskerettigheter til totalt 825 millioner kroner, sier Eriksen Søreide.

Bevilgningen til FNs høykommissær for menneskerettigheter opprettholdes på 165 millioner i 2020, som er blant de største bidragene fra FNs medlemsland. Dette støtter opp om Norges budskap om at menneskerettighetsarbeidet i FN må styrkes. Den fireårige avtalen fra 2018 er et viktig bidrag for å sikre at medlemslandene overholder sine forpliktelser på menneskerettighetsområdet.

Norge samarbeider med flere land for å forsvare internasjonale normer og for å styrke gjennomføringen på landnivå. Vi må jobbe enda tettere sammen med både tradisjonelle og nye partnere framover, på tvers av regioner. Det er en av konklusjonene i den nylige stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid (Meld.St. 27, 2018-2019).

Som en del av vår innsats for menneskerettighetsforkjempere lyktes Norge i år å samle bred støtte til en resolusjon i FN om miljøforkjempere. Denne innsatsen skal følges opp i 2020. Arbeidet mot dødsstraff går i riktig retning – om enn sakte – og krever nært samarbeid med mange land og med sivilt samfunn. Mange steder er LHBTI-personer utsatt for diskriminering og vold. Vi viderefører samarbeidet med sivilt samfunn, FN og flere land for at menneskerettighetene må gjelde for alle, uavhengig av seksuell legning, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

- Arbeidet for menneskerettigheter er blitt tyngre og utfordringene er store, ikke minst når det gjelder arbeidet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Men det nytter dersom vi får flest mulig med på laget, sier utenriksministeren.

- I oppfølgingen av stortingsmeldingen om multilateralt samarbeid styrker vi det normative samarbeidet også med nye partnere. Vi skal i enda større grad følge opp at støtten vi gir gjennom FN gir resultater på landnivå, avslutter hun.

I tillegg til å være et høyt prioritert tema i utenrikspolitikken er menneskerettigheter også et tverrgående hensyn i Norges utviklingspolitikk.