Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021

Sterk satsing på Nord-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Nordområdene er vårt viktigste strategiske ansvarsområde. Dette gjenspeiles i budsjettforslaget for 2021 og i regjeringens langsiktige satsinger. Norske interesser i nord må hevdes gjennom et sterkt, livskraftig og kompetent Nord-Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Budsjettet inneholder en rekke satsinger for Nord-Norge, særlig på samfunnssikkerhet og beredskap, klima og miljø og tilrettelegging for næringsutvikling og jobbskaping. Vi må skape flere jobber, i flere bransjer, over hele landet – også i nord. Veksten må komme i privat sektor. Vi bygger vei, og bedrer rammebetingelsene for bedriftene. Innen utgangen av året vil regjeringen legge fram en stortingsmelding om nordområdene, og satsingene for Nord-Norge i budsjettet i år bygger opp om stortingsmeldingen.

- Vi har gjennom to år, og i dialog med sentrale aktører i nord, arbeidet med en nordområdemelding som kommer senere i høst. I meldingsprosessen har vi lagt spesielt vekt på jobb- og verdiskaping og på å skape gode framtidsutsikter for unge i nord. Budsjettet for 2021 inneholder midler til noen av tiltakene i meldinga, som vil peke vei for arbeidet framover. Budsjettene for de kommende årene vil fortsette satsingene. Andre store planer, som for eksempel Nasjonal transportplan og Langtidsplan for Forsvaret, vil også ha stor betydning for Nord-Norge, sier utenriksministeren.

- Vi må føre en offensiv klimapolitikk og verne de sårbare områdene, for å stanse klimaendringene og ta vare på miljøet i nord. Det har stor betydning for norsk og nordnorsk næringsliv, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Regjeringen foreslår en egen «nordområdepott» på Utenriksdepartementets budsjett på ti millioner kroner som er særlig knyttet til nordområdemeldingen. Bevilgningen skal bidra i arbeidet med å styrke kompetanse, fremme næringsliv og internasjonalt samarbeid, og støtte opp om bolyst.

- Unge må selv bidra aktivt til å påvirke og bygge lokalsamfunn, og derfor har det vært så viktig å lytte til ungdom. Ungdomspanelet til meldingen har gitt oss ærlige og innsiktsfulle innspill. Ungdommen er fremtiden for at det satses i nord. Derfor er mulighetene for utdanning, bolig, gründervirksomhet, fritidsaktiviteter, kulturtilbud og transport så viktig, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Regjeringen gjennomfører flere viktige tiltak for Nord-Norge i årets budsjett. Noen av de mest sentrale er: 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Regjeringen foreslår å bevilge 139,1 millioner kroner i 2021 til igangsetting av byggeprosjekt og videre etablering av ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark. Dette er et tiltak som er tilknyttet nordområdemeldingen og som skal bidra til å styrke kompetansen på et sentralt beredskapsområde.

I tillegg foreslår regjeringen å øke tilskuddet til Redningsselskapet med 15 millioner kroner til drift av en ny redningsskøyte i Vardø. En fast bemannet redningsskøyte vil sikre en sjøredningstjeneste med lokalkunnskap og raskere responstid som igjen gir økt trygghet for fiskere og kystbefolkningen i Finnmark.

Det foreslås også 27,8 millioner kroner til en værradar på Finnmarksvidda. Værradaren er svært viktig for å overvåke og varsle ekstremvær og flom, forbedre værvarsling, for trafikksikkerheten på E8 og for flysikkerheten, særlig for ambulanseflyvninger.

Det foreslås 60 millioner kroner til skredsikring på Svalbard over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.

Regjeringen fortsetter satsingen på Forsvaret og foreslår en økning på forsvarsbudsjettet på om lag 3,5 milliarder kroner. Blant tiltakene som styrker beredskapen og forsvarsevnen i nord er bevilgninger til økt aktivitet i Finnmark, styrking av grensevakten, oppbygging av Porsangerbataljonen og Finnmark Landforsvar. I tillegg vil innføringen av kampluftvern i Hæren gi en helt nødvendig luftvernbeskyttelse for norske militære styrker i Troms og Finnmark fylke.

Klima og miljø

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til oppstart av opprydding av forurenset sjøbunn i Hammerfest havn. Oppryddingen vil foregå over tre år og den samlede statlige støtten er beregnet til 128 millioner kroner. Massene som fjernes vil bli deponert og blir fundament til ny sentrums- og hurtigrutekai og ny fiskerikai.

Regjeringen foreslår videre å bevilge 25 millioner kroner til planlegging av testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl i Lofoten. Regjeringen har tidligere bestemt at det nasjonale Senter for oljevern og marint miljø skulle være lokalisert både i Lofoten og Vesterålen. Nå legges det til rette for at dette kommer på plass.

Regjeringen foreslår å tildele 13 millioner til bedre overvåking av kysten. Pengene fordeles med elleve millioner kroner til Havforskingsinstituttet og to millioner kroner til Veterinærinstituttet, og skal blant annet gå til å utvikle et nytt varslingssystem for kysten (Coastwatch). Et slikt system vil kunne varsle om trusler langs kysten, og dermed bidra til å redusere skadeomfanget ved oppblomstring av giftige alger eller maneter som truer oppdrettsanlegg. Satsingen vil også gi bedre kunnskap om kystøkologien og hva som er bakgrunnen for endringene vi ser, blant annet for kysttorsk og kystreker. Dette gir grunnlag for en bedre forvaltning.

Samferdsel og infrastruktur

Infrastruktur er et kjerneanliggende i nordområdepolitikken, også for å legge til rette for næringsliv og arbeidsplasser. Derfor prioriterer regjeringen videreføring av forberedende arbeider for prosjektet E8 Sørbotn–Laukslett, som er innfartsveien til Tromsø. Samtidig er det gjort en foreløpig avtale med Nye Veier om at det skal være utbyggingsaktivitet på E6 Kvænangsfjellet. Fjellovergangen er eneste vei i Norge mellom Finnmark og resten av landet. Den er mye stengt vinterstid, så ny vei vil bidra til å holde hjulene i gang, og sørge for at spesielt lastebiler kommer seg tryggere fram.

Regjeringen foreslår også 15 millioner kroner til kjøp av flyruten Evenes-Bodø, som er viktig for næringsliv og innbyggere i Nordland.

En effektiv og trygg jernbane er avgjørende for at folk og gods skal velge skinner. Derfor foreslår regjeringen å installere det nye felleseuropeiske signalsystemet ERTMS på Nordlandsbanen gjennom 2021. Systemet er tryggere, gir økt punktlighet og på sikt mer kapasitet.

Nærings- og samfunnsutvikling

Regjeringen gjennomfører et utdanningsløft for å møte omstillingsbehovet og motvirke skadevirkningene av den pågående pandemien og den økte arbeidsledigheten. Tidligere i år ble det vedtatt å bevilge penger til 160 nye studieplasser og ti nye rekrutteringsstillinger ved Nord Universitet. Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet fikk 372 nye studieplasser og 23 rekrutteringsstillinger mens Samisk høgskole fikk ti nye studieplasser og en rekrutteringsstilling.

Regjeringen vil videreføre og trappe opp studieplassmidlene slik at nye studenter kan tas opp i 2021. Det vil gi en økt bevilgning på til sammen 80,5 millioner kroner til studieplasser ved disse tre institusjonene og 46 millioner kroner til videreføring og helårseffekt av totalt 34 rekrutteringsstillinger.

Regjeringen vil bidra med inntil 100 millioner kroner, fordelt over årene 2022-2024 til Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024. Bodø2024 har stor samfunnsmessig og distriktspolitisk betydning ikke bare for byen, men for hele Nord-Norge.

Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til kartlegging av havbunnsmineraler i 2021. Regjeringen har videre igangsatt en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Regjeringen vil også videreutvikle den petroleumsfaglige forskningen og kompetansen rettet mot problemstillinger som er særskilte for nordområdene.

Statnetts pågående og planlagte nettforsterkninger legger til rette for forsyningssikkerhet, næringsutvikling og utnyttelse av våre fornybare ressurser i regionen.

Regjeringen vil styrke fiskerikontrollen. Ulovlig fiske og omsetning undergraver en bærekraftig forvaltning og ødelegger konkurranseevnen til de seriøse og lovlydige næringsutøverne. Regjeringen vil styrke fiskerikontrollen med 42 millioner kroner i 2021, finansiert gjennom en kontrollavgift for fiskeflåten. Satsingen krever betydelige investeringer i digital infrastruktur. Regjeringen foreslår derfor å styrke Fiskeridirektoratets kontrollarbeid med 32 millioner kroner til investeringer i teknologi og kompetanse. Ti millioner kroner skal disponeres av Nærings- og fiskeridepartementet til arbeidet med tiltak som skal bygge opp under framtidas fiskerikontroll.

Det foreslås også 15,5 millioner kroner for å ferdigstille forprosjekt til Blått bygg ved Nord universitet. Byggeprosjektet er et bidrag til regjeringens satsing på hav og helse, og vil styrke den marine- og helsevitenskapelige kompetansen i Nord-Norge.

Det samiske perspektivet står sentralt i nordområdepolitikken. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2021 foreslått å øke bevilgningen med ti millioner kroner for å videreutvikle Resak til et nasjonalt samisk kompetansesenter som får i oppgave å drive veiledning til både kommunalt og statlig barnevern, familievern og det kommunale krisesentertilbudet i hele landet. Med forslaget har regjeringen lagt til rette for et mer likeverdig tjenestetilbud til samiske barn og familier og å styrke tilliten til hjelpeapparatet i den samiske befolkningen.

Regjeringen innfrir også løftet overfor Andøy-samfunnet med forslag om 15 millioner kroner i ekstraordinære omstillingsmidler.

Det foreslås fire millioner kroner til Pilot Statens hus i Narvik i 2021. Bevilgningen skal bidra til bedre samhandling og større fagmiljøer mellom statlige etater.