Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Norge styrker arbeidet mot aids, tuberkulose og malaria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har signert en ny avtale med Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria. Avtalen er på 2,04 milliarder kroner for årene 2020-2021-2022.

- Arbeidet med å nå ut til mennesker som er utsatt for hiv, tuberkulose og malaria må fortsette samtidig som konsekvensene av covid-19 pandemien håndteres. Vi kan ikke glemme de sårbare gruppene som vi har lagt ned en så stor innsats for å redde. Tuberkulose er den smittsomme sykdommen som tar flest liv i verden i dag. Over 4000 dødsfall daglig. Derfor har vi økt Norges bidrag til Det globale fondet til 2,04 milliarder kroner, en økning på 40 millioner, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. 

Det globale fondet er en viktig kanal for norsk støtte til innsatsen mot aids, tuberkulose og malaria, og Det globale fondet har siden starten i 2002 vært er en av de viktigste kanalene for norsk helsebistand, hvor over 70 prosent av midlene går til afrikanske land. Det globale fondet gir i dag støtte til arbeid i mer enn hundre land og har siden oppstarten finansiert tiltak som har reddet 32 millioner liv. For perioden 2020-2022 oppnådde Fondet målet om 14 milliarder dollar. Det er beregnet at denne finansieringen vil redde ytterligere 16 millioner liv.

Norge har økt støtten til Det globale fondet fra 2 milliarder kroner i 2017-2019, til 2,04 milliarder kroner 2020-2022. En økning på 40 millioner kroner. Norge er det landet som gir mest per innbygger til Det globale fondet.

- For oss er det viktig at de store investeringene vi har gjort over tid har bidratt til betydelige resultater og reddet mange liv, sier utviklingsministeren. 

Globale tall viser at aids-relaterte dødsfall er redusert med mer enn 56 prosent siden toppen i 2004. Nysmitte av hiv er redusert med 40 prosent siden toppen i 1997. Siden 2000 har det vært en nedgang i malariadødsfall på 60 prosent. Behandling av tuberkulose har reddet 58 millioner liv globalt mellom 2000 og 2018.

Land som mottok finansiering fra Det globale fondet i 2018 kan vise til at 18,9 millioner mennesker fikk hivbehandling, 131 millioner myggnett ble distribuert og at 5,3 millioner mennesker fikk behandling mot tuberkulose

Det globale fondet finansierer 69 prosent av internasjonal tuberkuloseinnsats, 65 prosent av internasjonal malariainnsats og 22 prosent av internasjonal hivinnsats.

Det globale fondet, som er den største multilaterale finansieringskanalen på helsesiden, har så langt avsatt over ti milliarder kroner for å hjelpe land med svake helsesystemer å bekjempe covid-19 pandemien, og for å dempe de negative effektene pandemien har for mennesker som lever med hiv, tuberkulose og malaria. Covid-19-pandemien har en alvorlig innvirkning på de mest sårbare samfunnene i hele verden og truer fremgangen vi har oppnådd mot hiv, tuberkulose og malaria. Mennesker som rammes av en sykdom er ofte mer sårbare for andre sykdommer. Hjelpen går også gjennom de samme helsesystemene. De store globale helseaktørene som Det globale fondet, Gavi, CEPI og Verdens helseorganisasjon jobber derfor tett sammen.

Fakta om Det globale fondet

  • Det globale fondet er en finansieringsmekanisme med kontor i Genève, Sveits.
  • Støtte gis til lav- og mellominntektsland etter søknad og på landenes premisser, i samsvar med nasjonale planer og prosedyrer.
  • I tråd med norske prioriteringer er seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, samt likestilling, strategiske målsettinger.
  • Fondet finansieres av 58 giverland, samt gjennom bidrag fra sivilsamfunn, privat sektor og stiftelser.