Historisk arkiv

Øker den humanitære støtten til Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Over 18 millioner mennesker i Afghanistan trenger nå beskyttelse og livreddende assistanse. Halvparten av alle barn står i fare for akutt underernæring. På den internasjonale giverkonferansen i dag annonserer vi at Norge bidrar med ytterligere 100 millioner kroner til den humanitære innsatsen i Afghanistan. Samlet humanitær bistand øremerket til Afghanistan er nå 261 millioner kroner så langt i år, inkludert støtte til afghanske flyktninger i nabolandene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide representerer Norge på giverkonferansen for Afghanistan som FNs generalsekretær António Guterres og FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) har invitert til. Formålet med konferansen er å sikre beskyttelse og livreddende innsats til befolkningen i Afghanistan. Den norske støtten går til FN og Den internasjonale Røde Kors-komiteen.

– De humanitære behovene var store allerede før Talibans overtakelse, som følge av væpnet konflikt, tørke og pandemi. Det haster nå med å sikre at de humanitære aktørene har de ressursene de trenger for å skalere opp innsatsen, sier Ine Eriksen Søreide.

Den dramatiske utviklingen de siste ukene har ført til en ytterligere forverring av situasjonen for allerede utsatte mennesker. Flere av FNs organisasjoner har sendt ut nødhjelpsappeller. OCHA anslår at 18,4 millioner mennesker trenger akutt humanitær assistanse og beskyttelse. Det er en betydelig økning de siste 18 månedene. 

Antallet afghanere på flukt internt i landet har økt med om lag 570 000 siden begynnelsen av året, med en forventning om at tallet vil øke til 750 000 før året er omme. Dette kommer i tillegg til 3 millioner internt fordrevne registrert ved årets slutt i 2020. En tredjedel av befolkningen, over 12 millioner mennesker, sulter allerede, og situasjonen ventes å bli verre som følge av den pågående tørken. Situasjonen er spesielt alvorlig for barn, og halvparten av alle barn under fem år står i fare for å bli akutt underernærte. OCHA anslår et merbehov på 606 millioner dollar ut året.

– Norge styrker nå den humanitære innsatsen. Det blir spesielt viktig å finne løsninger også for å kunne videreføre tilbudet innen utdanning og helse, sier Eriksen Søreide.

Etter Talibans maktovertakelse står kvinner i fare for å bli hindret i å jobbe og delta i samfunnet. Millioner av afghanske familier er avhengige av kvinners innsats for å overleve.

– Det er en forutsetning at kvinner sikres deltakelse, ellers vil verken den humanitære eller den mer langsiktige innsatsen lykkes, sier Eriksen Søreide.

Støtten på 100 millioner kroner er omprioritert fra langsiktig bistand til humanitær innsats.

– Støtten går til partnere som har tilstedeværelse og er operative i landet. Det er forventet at de humanitære behovene bare vil øke de neste månedene. Derfor vil Norge bidra til at våre partnere har ressurser tilgjengelig for å svare ut behovene, sier Eriksen Søreide.

Organisasjoner som vil motta støtte

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)
Mange mennesker er på flukt i eget land i Afghanistan; 3,5 millioner personer og det ventes at dette vil øke. 2,2 millioner afghanere er registret på flukt i Afghanistan og Pakistan. UNHCR har betydelig innsats både i Afghanistan og nabolandene, og vil prioritere tilstedeværelse også i den usikre situasjonen.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC)

ICRC bidrar til å stabilisere grunnleggende tjenester for sivilbefolkningen, inkludert helsetjenester og fysisk rehabilitering. Arbeidet med savnede og gjenoppretting av familieforbindelser er også viktig. Mange familiemedlemmer har kommet bort fra hverandre i løpet av de siste ukene.

World Food Program (WFP) – humanitær luftbro

WFP har etablert en internasjonal humanitær luftbro som transporterer hjelpearbeidere og nødvendige mat, helse-, og nødhjelpsartikler, i tillegg til å utføre medisinske evakueringer.

FNs barnefond (Unicef) 
Unicef har lang erfaring i å arbeide i Afghanistan, også i områder dominert av Taliban. Støtten til Unicef vil hovedsakelig gå til beskyttelse av barn, med et særlig fokus på utdanning og psykososial oppfølging.

Det humanitære landfondet (AHF)
Det humanitære landfondet vil til enhver tid prioritere innsats hvor behovene er størst og partnerne har tilgang. Landfondet er også en viktig kanal for støtte til nasjonale humanitære aktører. 

Fakta om norsk humanitær støtte til Afghanistan

  • Så langt i år er det bevilget 144 millioner kroner i humanitær bistand til Afghanistan. Det kommer i tillegg til støtten som nå annonseres.
  • Norge støtter også innsats for afghanske flyktninger i nabolandene (Iran og Pakistan) gjennom FNs høykommissær for flykninger og Flyktninghjelpen med til sammen 17 millioner kroner. 
  • I tillegg kommer norsk kjernestøtte til FN-organisasjoner og Røde Kors-bevegelsen.
  • De norske humanitære organisasjonene Flyktninghjelpen, Røde Kors og Kirkens Nødhjelp mottar humanitær støtte fra Norge til innsats i Afghanistan og har fleksibilitet i sine avtaler til også å øke innsatsen.