Historisk arkiv

Norge sender medisinsk innsatsteam til Haiti

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har besluttet å tilby et utvidet medisinsk team til Haiti for å bistå landet etter jordskjelvet 14. august. Jordskjelvet ble etterfulgt av en ødeleggende tropisk storm. Det er myndighetene i Haiti som har bedt om bistand.

Forsyningene og utstyret blir organisert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Forsyningene og utstyret blir organisert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med Helsedirektoratet. Foto: DSB

– Helsetjenesten i Haiti var sterkt presset allerede før disse naturkatastrofene inntraff. Nå har Haiti bedt om hjelp fra Norge for å bidra i helseresponsen. Vi sender derfor et spesialtrent helseberedskapsteam på rundt 30 personer. Vi sender også materiell for å drive en klinikk i det rammede området, samt utstyr til å sette opp en leir der teamet og andre humanitære arbeidere skal bo. Teamet har utstyr til å behandle minimum 100 pasienter i døgnet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge skal bidra med et utvidet medisinsk team (Emergency Medical Team, Nor EMT) som inkluderer helsepersonell, logistikk- og sikkerhetspersonell og personell som kan drive leiren der personellet skal innkvarteres. Materiellet vil doneres til haitiske myndigheter etter endt bruk, og vil kunne være et bidrag til det videre arbeidet etter at Norge har avsluttet sitt oppdrag.

Etter planen skal det norske innsatsteamet reise 6. september. Oppdraget skal i utgangspunktet vare i seks uker. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Helsedirektoratet arbeider med å sette sammen team og forberede ressurser.

- Innsatsteamet Nor EMT er en gruppe svært kompetent personell, med bred erfaring fra å yte bistand i meget krevende situasjoner. Jeg tror teamet vil kunne være til svært stor hjelp for Haiti i håndteringen av den krisen landet nå står midt oppe i, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Haiti har stort behov for bistand. Jordskjelvet 14. august har ført til store ødeleggelser som ble forverret av den tropiske stormen to dager etter skjelvet. Om lag 2200 mennesker er døde, og over 12.000 er skadet. Svært få innbyggere er vaksinert mot covid-19, og det fryktes at kolera og andre smittsomme sykdommer kan spres etter naturkatastrofene.

– Det er stor mangel på medisiner og utstyr i landet. Infrastruktur og veier er ødelagt mange steder, og helsetjenesten ligger nede. Haiti trenger vår hjelp, og Norge vil derfor bidra, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Vi frykter også kolerautbrudd og spredning av andre smittsomme sykdommer fordi det mangler rent vann i de rammede områdene. Det er derfor et kritisk behov for helsehjelp, fortsetter utenriksminister Eriksen Søreide.

Hva er Nor EMT?

Det norske innsatsteamet – Emergency Medical Team (EMT) ble opprettet i 2018. EMT kan raskt rykke ut til jordskjelv, andre naturkatastrofer og alvorlige sykdomsutbrudd dersom FN eller EU ber om bistand eller ved nasjonale kriser. Innsatsteamet består av spesialtrent personell og har utstyr som kan behandle minimum 100 pasienter i døgnet. Nor EMT kan tilby nødvendige primærhelsetjenester, sørge for håndtering og stabilisering av akutte tilstander samt overføre og transportere pasienter til rett behandlingssted. Innsatsteamet er et supplement til frivillige organisasjoners arbeid. Det er en del av EUs krisemekanisme som skal støtte og styrke medlemslandenes og WHOs krisehåndtering.