Historisk arkiv

Regjeringen avvikler Olje for utvikling (Ofu)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Olje for utvikling har gjennom 16 år vært et viktig bistandsprogram i mange land. Nå trenger verden omstilling og mer klimafinansiering. Derfor faser vi ut programmet innen 2024 og prioriterer midlene til grønnere prosjekter, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Bistandsprogrammet Olje for Utvikling ble etablert i 2005. Gjennom programmet har Norge bidratt til å bygge kompetanse til forvaltning av oljeressurser i over 30 land som har ønsket dette. Nå har regjeringen vedtatt å avvikle programmet.

- Klimaendringene er vår tids største utfordring. Det norske bistandsbudsjettet skal ha en sterk klimaprofil, bidra til å oppfylle Paris-avtalen og sikre utviklingslandenes langsiktige behov. Vi avvikler Olje for utvikling for å omprioritere midlene og trekke bistandsbudsjettet i en grønnere retning, sier utviklingsministeren.

Utfasingen skal skje frem til 2024, med unntak av i Colombia der programmet fortsetter til 2025.

- Når vi nå innretter bistanden i en grønnere retning, er det avgjørende med god dialog med samarbeidslandene for å få til nye og gode programmer med eierskap i mottakerlandet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Den delen av programmet som handler om kapasitetsbygging innen kartlegging, leting, utvinning og produksjon av petroleumsressurser videreføres ikke ut over gjeldende avtaler. Så langt det er mulig, og hos land som etterspør det, skal andre komponenter som miljø og finans vurderes videreført til andre kunnskapsprogrammer, primært Skatt for utvikling og Hav for utvikling.

- For å ivareta bilaterale forbindelser og bærekraft i resultatene er det viktig at eksisterende avtaler ikke skal brytes og at tidsperioden for utfasing tilpasses situasjonen og behovene i de ulike landene, sier Ulstein.

Fakta om Olje for Utvikling-programmet:

  • Etablert i 2005 for å bistå samarbeidsland med å forvalte olje- og gassressurser på en måte som fremmer bærekraftig økonomisk vekst og velferd.
  • Det langsiktige målet er fattigdomsreduksjon gjennom forsvarlig forvaltning.
  • Tre milliarder kroner brukt siden oppstart i 2005 (-2021).
  • Programmet er basert på et samarbeid mellom Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Samferdselsdepartementet.
  • Mer om programmet: Olje for utvikling (norad.no)