Historisk arkiv

Rettferdig fordeling av vaksiner, klima og inkluderende utvikling sentralt på Verdensbankens årsmøte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Verdensbankgruppens digitale årsmøte pågår fra 11. til 17. oktober.

– Den økonomiske gjenoppbyggingen etter pandemien ligger an til å bli svært ujevnt fordelt, og avhenger blant annet av vaksinetilgang. Prognoser fra Det internasjonale pengefondet (IMF) viser at skillet mellom rike og fattige land kan øke ytterligere. Derfor jobber vi tett sammen med Verdensbanken for å bekjempe ulikhet, utrydde fattigdom og skape en mer inkluderende og bærekraftig vekst, sier Dag-Inge Ulstein.

På årsmøtet står Verdensbankens evne til å mobilisere ressurser til  gjenoppbygging etter pandemien, inkluderende utvikling  og bankens rolle i fremtidige kriser, sentralt. Mer rettferdig fordeling av vaksiner, klimainnsats og styrking av globale fellesgoder er også viktige tema på møtet. For å lykkes med dette må Verdensbankens fond for de fattigste landene (IDA20) få en solid påfylling.

Verdensbanken gjør et viktig arbeid for å styrke utviklingslandenes kapasitet til å håndtere offentlig gjeld, utvikle mer rettferdige  skattesystemer og bekjempe korrupsjon, skatteunndragelse og ulovlig kapitalflyt.

Sveriges finansminister Magdalena Andersson representerer i år de nordiske og baltiske landene i Utviklingskomiteen, som er årsmøtets politiske forum. 

Bakgrunn om Verdensbankgruppen 

Norsk bistand gjennom Verdensbankgruppen var i 2020 på om lag 4,6 milliarder kroner. Av dette utgjorde kjernebidraget til Verdensbankens fond for de fattigste landene, IDA (International Development Association), 1,078 millioner kroner. IDA er den klart største enkeltkanalen for multilateral bistand til de fattigste landene og gir sterkt subsidierte lån til lavinntektsland, og gavebistand til de mest gjeldsrammede landene. For hver dollar som giverlandene gir til fondet, går tre dollar til de fattige landene. Om lag to tredjedeler av IDA går til afrikanske land. Fondet prioriterer tiltak innenfor klima, kvinner og likestilling, utvikling av privat sektor og jobbskaping, støtte til sårbare stater og godt finansielt styresett.

For de neste årene bidrar Norge også med innskudd av frisk aksjekapital i banken, etter vedtatte kapitalpåfyllinger i IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) og i IFC (Det internasjonale finansieringsinstituttet). Norge støtter i tillegg en rekke strategiske satsinger gjennom «Trust Funds» og temabaserte eller landrettede innsatser, programmer og fond. Norge bidrar blant annet til store satsinger innen helse, klima og skog, privat sektorutvikling og jobbskaping, sårbare stater og digitalisering. Det pågår nå en viktig diskusjon i banken om fremtidig støtte til Afghanistan.

Pressekontakt: Guri Solberg, mobil: 92 21 97 69, e-post: guri.solberg@mfa.no