Historisk arkiv

Presentasjon av stortingsmeldingen om global sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Oslo, 19. juni

- Truslene mot vår sikkerhet blir stadig mer sammensatte og uoversiktlige. Derfor legger regjeringen i dag frem den første stortingsmeldingen om de globale sikkerhetsutfordringene som vi i økende grad står overfor, sa utenriksminister Brende da han lanserte meldingen.

Truslene mot vår sikkerhet blir stadig mer sammensatte og uoversiktlige.

Dette krever ny politikk.

Derfor legger regjeringen i dag frem den første stortingsmeldingen om de globale sikkerhetsutfordringene som vi i økende grad står overfor.

Vi fremmer 40 tiltak for å styrke vår evne til å møte trusler som terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

Disse truslene hemmer utvikling, vekst og velferd – og skaper konflikt.

Derfor må sikkerhet, utviklingspolitikk og utenrikspolitikk ses i sammenheng i mye større grad enn tidligere.

Det sikkerhetspolitiske landskapet er i endring.

Mens noen forsøker å flytte grenser på gammeldags vis, også i hjertet av Europa, møter vi stadig flere trusler som i sin natur er grenseoverskridende.

Globaliseringen bringer verden nærmere – på godt og vondt.

De globale truslene er ikke nye fenomener.

Men den teknologiske utviklingen forsterker radikalt det potensielle skadeomfanget.

Geografisk avstand gir ikke samme beskyttelse som tidligere.

Digital kriminalitet kan iverksettes med et tastetrykk.

Gjerningsperson, offer og server kan befinne seg på ulike kontinenter.

Terrorgrupper som Boko Haram og al-Shabaab truer ikke bare sikkerheten i Nigeria og Somalia, men også i nabolandene, regionalt og globalt.

Internasjonale kriminelle nettverk tjener enorme summer på uakseptable flyktningsituasjoner.

Det er også tette bånd mellom de globale sikkerhetsutfordringene.

Isil og andre terrorister finansierer sin virksomhet gjennom omfattende kriminalitet.

De stjeler olje og kulturskatter, og bruker sosiale medier til å verve fremmedkrigere.

Terrorgrupper truer ikke bare sikkerheten utenfor sine opphavsland – de er gjerne også oppstått som en følge av utviklingstrekk i andre land enn sine egne.

De kan ha oppstått som en konsekvens av situasjonen i sårbare stater – og kan også selv være årsak til at stater har mistet kontroll over eget territorium.

De globale truslene rammer også Norge – vår sikkerhet og våre interesser.

I fjor måtte vi heve trusselnivået midt i fellesferien på grunn av borgerkrigen i Syria.

Pirater forstyrrer norsk næringslivs virksomhet.

Det digitale rom utnyttes til kriminalitet og spionasje mot individer, selskaper og myndigheter.

De globale truslenes fellestrekk er påfallende.

Derfor analyseres de samlet - og derfor vil vi møte dem med felles tiltak:

Det opprettes et eget bistandsprogram for forebygging av radikalisering, ekstremisme og terrorisme i land og områder preget av konflikt og sårbarhet.

Programmet, som på sikt vil være på 100 millioner kroner årlig, skal bidra til å skape motstandsdyktige og inkluderende samfunn.

Det etableres et bistandsprogram mot organisert kriminalitet og ulovlig handel, som med tiden også skal trappes opp til 100 millioner kroner årlig.

Regjeringen oppretter en nasjonal ekspertgruppe som skal analysere hvordan organisert kriminalitet påvirker land hvor Norge har interesser, og foreslå tiltak.

Næringsliv og forskningsmiljøer som sitter på verdifull kunnskap vil involveres tett.

Regjeringen vil utarbeide en internasjonal strategi for det digitale rom, og etablere en gruppe for koordinering av norske posisjoner.

***

De globale truslene er en konsekvens av manglende fremgang – og av fremgang.

Aldri før har så mange mennesker kunnet nyte så godt av så mye fred, velstand og samarbeid.

Andelen ekstremt fattige i verden er halvert på tjue år.

Likevel opplever vi flere trusler mot vår sikkerhet enn på lenge.

Dette skyldes at mange land ikke tar del i velstandsøkningen – ofte grunnet vanstyre og menneskerettighetsbrudd.

Det er i slike soner av stagnasjon – og i den økende kontrasten mellom land som lykkes og land som mislykkes – at vi vil finne mange av svarene når vi nå styrker vårt analysearbeid.

Teknologiske nyvinninger og reduserte avstander har bidratt til en bedre verden for mange – men styrker samtidig slagkraften til dem som ønsker å forvolde skade.

***

Vi må møte de globale sikkerhetstruslene med bredt anlagte og godt tilpassede tiltak.

Også i Forsvaret og i Nato foregår det et omfattende arbeid med å oppgradere evnen til å møte globale sikkerhetsutfordringer.

Militære virkemidler er aldri tilstrekkelige – men enkelte steder, som i Irak – helt nødvendige.

Terrorisme og ekstremisme må bekjempes på bakken, i rettssalene, i klasserommene, i redaksjonene og på internett.

Vi har allerede høstet vellykkede erfaringer i kampen mot globale sikkerhetsutfordringer.

Bekjempelsen av pirater i Det indiske hav viser hvordan godt samspill mellom utenriks-, utviklings- og justispolitiske verktøy, samt militære virkemidler, gir resultater.

Vi vil arbeide like bredt for å forebygge og bekjempe trafficking, ekstremisme, terrorisme og trusler i det digitale rom.

Vi må bidra til å forebygge og bekjempe trusler som oppstår i stater og områder preget av sårbarhet, vold og konflikt.

Vi vil gjøre berørte land bedre rustet til å ivareta egen trygghet – og dermed også vår sikkerhet.

Vi vil bidra til oppbygging av legitime og effektive institusjoner og politiske prosesser i de landene hvor utfordringene er størst.

Vi skal bidra til å forhindre at det oppstår nye områder som kan utnyttes som arnesteder for aktører som kan ramme Norge.

***

Det er dette nye sikkerhetspolitiske landskapet – og de tette koblingene mellom de globale truslene – som har gjort det nødvendig å legge frem denne stortingsmeldingen.

Truslene må møtes med et bredt sett av kortsiktige og langsiktige virkemidler – og i nært samarbeid med internasjonale organisasjoner.

Jeg kommer nå rett fra samtaler med en av våre viktigste partnere i arbeidet mot flere av disse truslene.

Jeg gir med dette ordet til sjefen i Interpol, Jürgen Stock.