Historisk arkiv

Stø kurs i havnasjonen Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I Norge har vi alltid levd ved havet og av havet. Derfor har havet alltid vært en viktig del av vår identitet og en kilde til skaperkraft. Potensialet for økt vekst i havnæringene er enormt. Regjeringen styrker derfor satsingen på en bærekraftig utnyttelse av havet.

Som et ledd i denne satsingen har vi denne våren både lagt frem en offensiv havstrategi, og for første gang en egen stortingsmelding om hav der vi synliggjør havet som et sentralt interesseområde i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Stortingsmeldingen ble nylig vedtatt i Stortinget med stor oppslutning, og derfor er det nå bred politisk enighet om Norges havpolitikk.

Helt konkret vil vi satse på bærekraftig bruk og verdiskaping, rene og sunne hav, og blå økonomi i utenriks- og utviklingspolitikken. Vi skal ta en lederrolle i disse spørsmålene på den globale arenaen. Det er mulig for oss fordi vi kan hav. Vi er rett og slett gode på hav. Mye av denne kompetansen finnes i nord. Det vi er gode på hjemme gjør oss til interessante samarbeidspartnere ute. Det knytter det nasjonale med det internasjonale, og nord-norske miljøer spiller en viktig rolle i dette.

Regjeringen vil fortsette å føre en politikk som videreutvikler havnæringene og sikrer bærekraftig verdiskaping og sysselsetting framover. For å oppnå dette arbeides det langs tre spor: gode rammebetingelser, tilrettelegging for kunnskap- og teknologiutvikling, og styrking av havnæringenes internasjonale konkurransekraft.

Havnæringer, fellesbetegnelse på petroleumsnæringen, den maritime næringen og fiskerinæringen der hav er felles næringsgrunnlag, er ryggraden i norsk økonomi. De står allerede for 37 prosent av næringslivets totale verdiskapning i Norge. Vår ambisjon er at de skal øke ytterligere.

Havområdene i nord er en viktig norsk interesse. Størsteparten av Norges havområder ligger der. I landets tre nordligste fylker står havnæringene, spesielt sjømatnæringen, i en særstilling. Den utgjør 22 prosent av den totale verdiskapingen i Troms fylke. Vår satsning på hav henger tett sammen med vårt ønske om å opprettholde og videreutvikle sterke lokalsamfunn. Ved å trekke på lokale krefter innenfor næring og kunnskap, skal vi bidra til økt vekst og sysselsetting.

Det er ikke uten grunn at regjeringen denne våren har lansert en ny nordområdestrategi der vi ønsker å forsterke den positive utviklingen i Nord-Norge, og styrke den helhetlige tilnærmingen til nordområdepolitikken. Vår politikk skal være relevant for Nord-Norge. Derfor styrker vi satsingen på det som gjør det mulig å skape enda flere arbeidsplasser, nemlig næringsrettet kunnskap og infrastruktur. For å realisere dette har vi i år økt nordområdesatsingen til 3,4 milliarder kroner for inneværende år. Vi har økt nordområdesatsingen med mer enn 25 prosent i forhold til forrige regjering. Et av tiltakene er etablering av et leverandørutviklingsprogram for nordnorske bedrifter, for å skape sterkere lokale og regionale ringvirkninger av de rike naturressursene.

En forutsetning for å oppnå ønsket vekst og verdiskapning er bærekraftig bruk og beskyttelse av marine ressurser. Tar vi vare på havmiljøet og driver bærekraftig høsting, vil ressursgrunnlaget øke. Det norsk-russiske samarbeidet om fiskeriforvaltning i nord er et godt eksempel. Over mange år har vi lyttet til forskerne og satt kvotene basert på deres råd, og vi får betalt for dette med rekordhøye torskestammer i Barentshavet. Norge har fått anerkjennelse for å være verdensledende på marin forskningskompetanse. Nord-Norge viser allerede vei her med sine sterke kompetanse- og teknologimiljøer. Vi ønsker å styrke denne utviklingen. Regjeringen har derfor besluttet å støtte etablering av et kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø.

Regjeringen vil fortsette å legge til rette for at havet skal stå sentralt i vår fremtidige velstand og vekst. Sammen med lokale aktører i Nord-Norge skal vi stake ut kursen. Samtidig skal vi ha en internasjonal lederrolle i havspørsmål, og sørge for en bærekraftig utvikling i havområdene i samarbeid med andre land. På denne måten kan vi realisere potensialet i den blå økonomien, og samtidig ta vare på miljø og klima. En helhetlig og langsiktig forvaltning av ressursene, er en forutsetning for å sikre livsgrunnlaget for fremtiden.