Historisk arkiv

Havsatsing for fremtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Hav er et av hovedtemaene under årets Arctic Frontiers-konferanse i Tromsø. Norge tar en lederrolle i globale havspørsmål. Hav står også sentralt i regjeringens nordområdestrategi.

Arctic Frontiers har etablert seg som en av de viktigste internasjonale møteplassene for å diskutere utviklingen i Arktis. Her møtes verden og Norge i nord. Denne uken samles over 3000 deltakere fra 30 land i Tromsø, inkludert hele seks norske ministre. Det sier noe om bredden i regjeringens nordområdesatsing.

Internasjonal lederrolle i havspørsmål

Bærekraftig forvaltning og bærekraftig bruk av verdens hav er avgjørende for vår felles fremtid. Derfor har regjeringen varslet at Norge vil ta en lederrolle i globale havspørsmål. Norge kan hav og vi har mye å bidra med. Og her står kunnskapsmiljøene i nord i en særstilling. Norsk kompetanse er etterspurt internasjonalt. Vi er blant de fremste på kunnskap om havet, og har ledende aktører innen skipsfart, offshore olje og gass, fiskeri og oppdrett. Vi er gode på forvaltning av de marine økosystemene og har strenge miljøkrav. Forskningsbasert kunnskap og teknologisk utvikling står sentralt.

I 2017 la regjeringen frem havstrategien Ny vekst, stolt historie, en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken, og en oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet. Gjennom havstrategien vil vi bidra til bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringen. Havmeldingen har tre satsingsområder: bærekraftig bruk og verdiskaping, rene og sunne hav, og bærekraftig og blå økonomi i utviklingspolitikken. Alle som kjenner Norge ser dermed at hav er et helt sentralt interesseområde for regjeringen.

Vi vil bruke norske erfaringer og kompetanse til å fremme forståelsen av sammenhengen mellom god miljøtilstand, bærekraftig ressursbruk og økonomisk vekst. Regjeringen vil i løpet av kort tid legge frem et nytt initiativ for å øke bevisstheten om havet som kilde til viktige ressurser som verden vil trenge i tiårene fremover.

Rekord i eksport av sjømat

Regjeringen har høye ambisjoner for havnæringene. I 2016 skapte havnæringene verdier for 495 milliarder kroner og sysselsatte over 214.000 personer. Her står petroleumsnæringen i en særstilling, både målt i verdiskaping, eksportverdi og sysselsetting. Oljen forventes å spille en viktig rolle for Norge i mange år fremover. Norsk sjømatnæring har vokst betydelig de siste årene. Den er også en av våre viktigste eksportnæringer. Fjorårets eksportrekord befester næringens posisjon. I 2017 eksporterte Norge 2,6 millioner tonn sjømat for om lag 95 milliarder kroner.

Nullvisjon mot plastutslipp i havet

Rene og rike hav avhenger av at vi reduserer havforurensing og forsøpling betydelig. Det er derfor høyt på regjeringens dagsorden å styrke Norges internasjonale lederrolle i kampen mot marin forsøpling, og å gå foran med offensive nasjonale tiltak. Et eksempel er regjeringens beslutning om å etablere et oljevern- og miljøsenter i Lofoten, for å fremme kunnskap om oljevern og marin plastforsøpling.

Under FNs miljøforsamling i desember i fjor ble verden, etter forslag fra Norge, enig om en nullvisjon for utslipp fra plast og mikroplast. Norge vil spille en ledende rolle når vi nå skal samarbeide med andre land om hvordan vi skal nå denne visjonen. Regjeringen har også vedtatt å etablere et bistandsprogram på 150 millioner kroner for å bekjempe marin forsøpling og mikroplast i utviklingsland.

God forvaltning

Bærekraftig bruk og god miljøtilstand i havet er en forutsetning for økt verdiskaping. God forvaltning handler om denne balansen. Internasjonalt er det et stort behov for å etablere og styrke forvaltningsregimer som bidrar til økt næringsutvikling og sikrer god miljøtilstand. Norges modell med helhetlige forvaltningsplaner for havområdene, der havmiljø, påvirkninger og ulik bruk sees i sammenheng, er attraktiv også for mange utviklingsland.

Kunnskap og forskning

Kunnskap og forskning er avgjørende for god forvaltning. Det gir grunnlag for å planlegge godt og handle klokt. Dette blir enda viktigere fremover. Klimaet endres raskt, og forvaltningen av havet må tilpasses nye klima- og miljøforhold. Behovet for økt kunnskap om hav og nordområdene sto sentralt da regjeringen besluttet å etablere et senter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø. Nordområdepolitikken og havpolitikken er nært knyttet sammen. Arctic Frontiers treffer her midt i blinken. I Tromsø møtes verden og Norge i nord. Sjelden har tidspunktet vært riktigere.