Historisk arkiv

En mer alvorlig sikkerhetssituasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

VG har gjennom flere kommentarer tatt opp den økte spenningen i dagens økte sikkerhetspolitiske situasjon.

Det foreligger ikke noen umiddelbar militær trussel fra Russland, men vi ser et økt og mer fremskutt militært nærvær, blant annet gjennom øvelsen som nå pågår utenfor våre kystområder. Samtidig har Norge et utstrakt og konstruktivt samarbeid med Russland på en rekke områder. Dette er fortsatt et viktig virkemiddel for å fremme forutsigbarhet og hindre eskalering i nord.

Den sikkerhetspolitiske utviklingen i nærområdene er del av et større bilde. Økt stormaktsrivalisering utfordrer internasjonalt samarbeid, som er så avgjørende for vår sikkerhet og velferd. Vi ser også fremvekst av nye konfliktområder og nye typer sikkerhetsutfordringer.

Flere av dagens utfordringer kan ikke i like stor grad møtes med militære midler. For å være effektiv må vår sikkerhetspolitikk spille på flere ulike verktøy: Et sterkt nasjonalt forsvar, økt motstandskraft i sivil sektor, tettere samarbeid med nære allierte, og ikke minst et diplomati som slår ring om internasjonal rettsorden og institusjoner.

Regjeringen følger opp alle disse områdene. Før sommeren la vi frem en ny stortingsmelding om hvordan Norge skal bidra til å støtte opp om forpliktende internasjonalt samarbeid som gjør verden tryggere og mer stabil. Vi er i gang med en egen stortingsmelding om samfunnssikkerhet og vi arbeider med ny langtidsplan for Forsvaret.

I Nato har vi betydelig styrket samarbeidet med våre allierte, noe som nå blant annet kommer til uttrykk gjennom økt alliert nærvær i vårt område. Storøvelsen Trident Juncture 2018 var det seneste og tydeligste uttrykk for dette. Vår sikkerhetspolitiske dialog med sentrale allierte er blitt enda tettere. Det nordiske forsvarssamarbeidet styrkes også.

Vi arbeider målrettet med å utnytte de muligheter som et tettere sikkerhetssamarbeid i EU kan gi Norge. Samarbeidet med allierte kombineres med sterkere satsing på forsvar og sikkerhet her hjemme. Siden 2013 har forsvarsbudsjettene hatt en reell økning på om lag 30 prosent. Det er like fullt nødvendig å fortsette styrkingen av Forsvaret i årene fremover.

Norge skal ha et relevant og robust forsvar som er i stand til å løse oppgavene det er gitt, og vi skal være en troverdig og solid alliansepartner. Satsingen på Forsvaret ses i sammenheng med regjeringens øvrige tiltak innenfor utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikken, og den må prioriteres sammen med andre viktige samfunnsoppgaver.