Historisk arkiv

Tidligere statsråd Elisabeth Vik Aspakers taler og innlegg

Avslutningsinnlegg på mobiliseringskonferansen for Horisont 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Oslo, 30. mars 2016

EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker holdt dette avslutningsinnlegget på mobiliseringskonferansen for Horisont 2020.

Kjære alle sammen,

Det er en utrolig spennende å være her! Og jeg er glad for å se så mange og viktige aktører fra næringslivet og forskningsmiljøene i salen. Det er dere som sitter med nøkkelen til at vi skal lykkes med den omstillingen Norge er i gang med. Denne konferansen, og det jeg har sett og hørt i dag har har styrket meg i troen på at vi skal lykkes.

Regjeringen er opptatt av at fremtidens konkurransekraft sikres gjennom forskning og innovasjon. Vi kommer aldri til å bli billigst. Derfor må vi være smartest. Derfor må vi satse på innovasjon og forskning. Sterk norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet er en del av denne satsningen.

Horisont 2020 – er Europas store innovasjons- og kunnskapsløft. Et løft som skal ruste Europa for fremtiden. Et løft som skal bidra til å snu økonomisk nedgang til vekst. Et løft som skal bidra til at Europa kan møte utfordringer som migrasjonskrise, klimaendringer, energisikkerhet og en stadig aldrende befolkning. Gjennom Horisont 2020 kan vi i Norge ta del i - og bidra til – dette. Det er er avgjørende for Europas fremtid. Det er avgjørende for vår fremtid.

For vi må ikke glemme: Europa er vårt desidert viktigste marked. Om lag 3/4 av vår utenrikshandel er med EU. Ca. 2/3 av norske investeringer går til EU, mens 2/3 av utenlandske investeringer i Norge stammer fra EU. EØS-avtalen er vår livline til dette markedet.

Og i Europa er ikke bare våre viktigste handelspartnere. I Europa er også våre nærmeste venner og allierte. Og som nordisk samarbeidsminister, vil jeg understreke at de aller nærmeste finner vi i Norden.

Det er for eksempel få i Norge og Sverige som er klar over at Norge er Sveriges viktigste eksportdestinasjon foran Tyskland. Jeg er derfor glad for at ambassaden i Stockholm har tatt initiativ til et norsk-svensk prosjekt «The Nordic Partners in Innovation» - med kartlegging av klynger og muligheter for mobilisering av samarbeid om innovasjon og entreprenørskap.

Norden har en felles visjon om å være foregangsregion for bærekraftig vekst. Vi har alle har unike erfaringer med omstilling og bærekraftig utvikling. Vi trenger hverandre. Vi trenger å dele erfaringer og gjøre hverandre enda bedre.

Og potensialet for nordisk samarbeid på dette feltet er stort. I 2017 har Norge formannskapet i Nordisk Ministerråd, hvor samarbeid om grønn omstilling vil bli fulgt opp. Som nordisk samarbeidsminister, gleder jeg meg til å følge opp dette. Dette er viktig både i en nordisk, men også i en større europeisk sammenheng.

Jeg er nok ikke den eneste her i salen som leste Produktivitetskommisjonens andre rapport med stor interesse da den kom for kort tid siden. Den påpeker at økt internasjonalisering er avgjørende for at våre bedrifter, utdanningsinstitusjoner og forskningsaktører får brynt seg mot de beste. Horisont 2020 er en arena som inviterer til akkurat dette.

For å lykkes trenger norske aktører økt kontaktflate mot kunnskapsmiljøer både i Europa og resten av verden. Sammen med Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet ser vi nå på hvordan utenriksstasjonene kan spille en viktigere rolle i mobiliseringsarbeidet rettet mot Horisont 2020. Utenriksstasjonene har en sentral rolle når det gjelder å fremme norske interesser, skape arenaer for faglig kontakt og nettverksbygging og å følge opp dialog med relevante partnere i andre land. Regjeringen er opptatt av å styrke denne rollen.

I vår har UD i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet også utarbeidet en intern strategi for nærings- og innovasjonsfremme i Europa. Målet er at uteapparatet i Europa skal bli mer effektivt og bidra til en langsiktig styrking av kontaktflater mellom kunnskapsmiljøer, klynger og bedrifter i Norge og landene. Strategien har konkrete mål og tiltak for å styrke innsatsen for norsk næringsliv i Europa. Den legger opp til en effektivisering av den samlede innsatsen for uteapparatet, herunder samarbeidet innenfor Team Norway, der Innovasjon Norge og Forskningsrådet spiller en viktig rolle. Jeg håper og tror at det også kan bidra til styrket norsk deltakelse i Horisont 2020.

Kjære alle sammen, jeg pleier å si at alt godt EU og EØS arbeid starter hjemme. I Horisont 2020 settes løsning av samfunnsoppgaver i sentrum, noe som trolig blir ytterligere forsterket i neste rammeprogram.

Det innebærer at vi må videreutvikle samarbeidet mellom forskningsinstitusjonene, næringsliv og offentlig sektor, både på nasjonalt, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Det er i felleskap vi kan løse utfordringene. Ett eksempel: I Østfold arbeider fylkeskommunen med å utvikle en strategi innenfor bioøkonomi i tett samarbeid med næringslivet. Et annet eksempel: NHO Agder har tatt initiativ til 'den store pengedagen' for å koble næringsliv og lokale aktører sammen via 'speed dating'.

Mitt poeng er: vær aktive, søk dialog med sentrale lokale aktører, også fylkeskommuner og kommuner. Bruk møteplassene aktivt! Jeg er overbevist om at Agder modellen kan benyttes i flere regioner.

Som vi har lært, er gevinstene ved deltakelse i EUs programmer – i tillegg til de finansielle ressursene – ofte knyttet til utvikling av nettverk. Nettverk som kan generere nye oppdrag, nye prosjekter, nye midler. Men som vi alle vet, nettverksbygging og etablering av nye samarbeidspartnere fordrer initiativ og pågangsmot. Ingenting skjer hvis man sitter stille. Ingenting skjer om man ikke våger å satse.

Vi politikere lover at vi skal støtte godt opp om de som velger å prøve seg i forhold til Horisont 2020. Eksempler på dette hørte dere fra virkemiddelapparatet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, som har snakket før meg. Men dere må som sagt tørre å satse – tørre å bruke mulighetene.

Takk for en spennende formiddag, for gode bidrag og aktiv deltagelse. Som EØS/EU-minister blir jeg begeistret over den store interessen og engasjementet for næringsrettet forskning og innovasjon i samarbeid med Europa. Jeg tror det var Skinnemoen fra AnsuR som tidligere i dag siterte Benjamin Franklin. Jeg vil avslutte med mitt favorittsitat fra Henry Ford; «Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremgang, å arbeide sammen er suksess».

Lykke til og takk for oppmerksomheten. Regjeringen heier på dere!