Historisk arkiv

Ukritisk om kjernevåpen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Innlegg i Dagsavisen 19. september 2016.

Dagsavisen bruker 14. september førstesiden til å slå fast at regjeringen vil «ruste ned kampen mot atomvåpen for å få plass i sikkerhetsrådet». Dette stemmer selvsagt ikke, og det finnes heller ingen holdepunkter for påstanden i avisens nyhetsartikkel.

Regjeringen følger opp Stortingets vedtak om kjernefysisk nedrustning. Norge arbeider aktivt for en verden uten kjernevåpen. Vi er en pådriver for å nå dette målet gjennom gjensidig, balansert og verifiserbar avskaffelse av disse våpnene. Dette arbeidet må skje i tråd med Ikkespredningsavtalen (NPT). Det finnes ingen snarveier.

Vi må arbeide metodisk, systematisk og langsiktig for å fremme konkrete nedrustningstiltak og hindre ytterligere spredning av kjernevåpen. Det må bygges tillit for å skape de nødvendige politiske forutsetningene for reell atomnedrustning. Vi må alle erkjenne at disse i dag ikke er tilstede. Nord-Koreas nylige prøvesprengning viser tydelig hvor krevende den internasjonale situasjonen er. Eventuelle forhandlinger om et forbud mot kjernevåpen nå uten deltagelse av de stater som har kjernevåpen vil ikke medføre nedrustning, men føre til økt polarisering og gjøre reell fremgang på dette området enda vanskeligere. Et forbud leder i seg selv ikke til avskaffelse av kjernevåpen.

Det vesentlige er derfor å bidra til at forholdene legges til rette for nye kutt i antallet kjernevåpen. Dette krever tillit, åpenhet og politisk vilje. Det er viktig at alle stater som har slike våpen deltar i nedrustningsprosesser. NPT inneholder klare nedrustningsforpliktelser, og disse må følges opp. Vi må slå ring om NPT.

Det er resultatene som teller. Norges sentrale rolle i arbeidet med verifikasjon av nedrustning er viktig fordi slik verifikasjon er en forutsetning for reell nedrustning og fordi det bygger tillit bredt. Vi ønsker at dette skal reflekteres også i det multilaterale arbeidet for nedrustning. Regjeringen prioriterer dette arbeidet høyt og vil videreføre vårt aktive arbeid i tråd med Stortingets vedtak, både i FN og på andre arenaer.