Historisk arkiv

Feil om regjeringens politikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Innlegg i Vårt Land, 17. januar 2017

I Vårt Land 11. januar skriver­ Emil André Erstad (Agenda) om norsk menneskerettighetspolitikk i innlegget «Menneskerettar først, alltid». Eksemplene knyttet til regjeringen Solberg bygger på feilantagelser.

For det første vil jeg presisere at det tillates ikke solgt våpen eller ammunisjon til Saudi-Arabia, slik Erstad hevder. Da utenriksminister Børge Brende nylig besøkte Riyadh, stod kvinners stilling i samfunnet, rettsstatsprinsipper og sosiale reformer på dagsorden, i tillegg til konflikt­ene i Syria og Jemen. Vi tror ikke på at å isolere landet påvirker i riktig retning.

Dernest bygger eksempelet om flyktningstrømmen over Storskog i 2015 på en antagelse om at alle som kom over grensen hadde et reelt beskyttelsesbehov. Det var tilfelle for veldig få. Det var da riktig av regjeringen å få kontroll over situasjonen og etablere en forståelse med Russland om den videre håndteringen.

Normalisering. For det tredje handler normaliseringen med Kina ikke om kortsiktige interesser. Det er riktig at normaliserte relasjoner med Kina betyr mye for norske bedrifter og arbeidsplasser, på både kort og lang sikt, men det betyr mye også for norsk samarbeid med Kina innen energi, klima og FN. Felleserklæringen og normaliseringen gir oss full mulighet til å ha en dialog med Kina om en lang rekke saker, også der hvor Norge og Kina ikke er enige.

Høyt prioritert. Menneskerettighetsarbeidet er høyt prioritert for denne regjeringen. I 2014 la regjeringen frem en stortingsmelding om menneskerettighetene i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Vi har fått gjennomslag for resolusjoner i FN om beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere, og vi har lagt frem en strategi for ytringsfrihet som utgjør et særlig vern også for de øvrige rettighetene.­ Vi fører en aktiv politikk for tros- og livssynsfrihet og religiøse minoriteters rettigheter. Vi kan alltid bli bedre, men diskusjonen må forholde seg til realitetene.