Historisk arkiv

Uetterrettelig fra Changemaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Changemakers leder Embla Regine Mathisen forsøker i Klassekampen 7. januar å gi inntrykk av at det ikke føres streng kontroll med norsk eksport av forsvarsmateriell. Det motsatte er tilfelle.

Norsk forsvarsindustri selger ikke, og har ikke solgt, våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia. Det er ingen holdepunkter for å si at norsk forsvarsmateriell er blitt brukt i Jemen. UD har ettergått påstanden om spesifikke «funn» og møtt NGOen som var opphav til påstanden. Ingen dokumentasjon på slik bruk har fremkommet.

Eksportkontrollregelverket skiller mellom våpen og ammunisjon på den ene siden, og annet forsvarsmateriell. Det er en ærlig sak om Changemaker ønsker å oppheve dette skillet, men debatten bør ta utgangspunkt i de gjeldende retningslinjene.

Changemaker påstår også at de innstramningene som er gjort kommer som en følge av press. Her er jeg redd de overvurderer sin egen innflytelse. Like lite som norske myndigheter lar seg presse av industrien eller potensielle kunder til å innvilge lisenssøknader, gir vi etter for hjemlige pressgrupper som vil stanse lovlig og legitim eksport.

Innstrammingene av eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater (FAE) ble gjort ut fra en løpende vurdering av utviklingen i krigføringen i Jemen, sett opp mot vårt strenge regelverk og objektive kriterier, i kombinasjon med en føre-var-linje.

Changemaker tar til orde for at norsk forsvarsmateriell ikke skal kunne eksporteres til land som er autoritære, korrupte eller ikke til å stole på. En slik vilkårlig synsing og rangering av hvilke land som er «inne» i dag, men kanskje ikke i morgen, gir ikke den forutsigbarhet og langsiktighet som er avgjørende for en eksportindustri med tusenvis av arbeidsplasser. Det vil også være en høyst krevende diplomatisk øvelse.

Stortinget har vedtatt et strengt lovverk for eksportkontrollen med strategiske varer, teknologi og tjenester for militære formål. I tillegg sikrer Utenriksdepartementets retningslinjer at Stortingets vedtak og presiseringer om slik eksport blir gjennomført. Norges folkerettslige forpliktelser og internasjonale vurderingskriterier er tatt inn i retningslinjene. Departementet vurderer hver lisenssøknad opp mot regelverket og legger frem årlige meldinger til Stortinget om praktiseringen av retningslinjene og omfanget av eksporten hvert år.

Nettopp denne meldingen er bakgrunnen for debatten om dette temaet. Debatten ville tjent på større etterrettelighet enn Changemakers leder utviser i sitt innlegg.