Historisk arkiv

Felles kamp mot plast i havet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Fellesinnlegg med statssekretærene Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet og Dilek Ayhan (H) og Veronica Pedersen Åsheim (Frp) i Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskeribladet skrev 3. november at Ap-leder Jonas Gahr Støre vil at Norge skal gå i front internasjonalt for å løse plastproblemene i havet. Aps leder har fulgt særdeles dårlig med når han ikke har fått med seg at regjeringen for lengst har tatt globale initiativ og fått en lederrolle innen bærekraftig forvaltning av hav.

Marin forsøpling og spredning av mikroplast er det «nye» store forurensningsproblemet. Omfanget av problemet og usikkerheten knyttet til konsekvensene krever at vi må ta grep, grep som gjør oss i stand til å håndtere problemet både på lang sikt og umiddelbart.

For å ta tak i den akutte utfordringen med å redusere plast i havet, har regjeringen besluttet å opprette et bistandsprogram mot marin forsøpling og satt av 150 millioner kroner til dette neste år. Vi vurderer nå hvor vi bør rette innsatsen og hvilke aktører vi kan samarbeide med for å oppnå gode resultater. Vi ønsker at programmet skal bidra til bedre avfallshåndtering i de deler av verden hvor problemene er størst. Slik bidrar vi til å forebygge tilførsel av søppel i havet. Opprydding bør være en del av programmet, spesielt i områder der søppelet er en trussel mot naturen, menneskers helse og bærekraftig bruk.

Jobber for økt internasjonal innsats

I desember møtes verdens klima- og miljøministre, representanter for næringsliv og sivilsamfunn i Nairobi til FNs tredje miljøforsamling. Målet er ambisiøst: En forurensningsfri verden. Når klima- og miljøminister Vidar Helgesen reiser til Kenya, er det for å fortsette et arbeid mot marin forsøpling som Norge har stått i bresjen for over flere år.

Norge vil foreslå en målrettet prosess som skal anbefale hvordan vi konkret skal styrke den internasjonale innsatsen mot marin forsøpling. Norge er en stor bidragsyter til FNs miljøprogram, og i år har vi bevilget 15 millioner kroner til FNs arbeid mot marin forsøpling. Parallelt arbeider Norge med marin forsøpling på andre internasjonale arenaer, slik som FNs organisasjon for ernæring og landbruk, der Norge har tatt til orde for økt innsats for å redusere tap av fiskeutstyr.

Å rydde i eget hav

Norge har troverdighet når vi diskuterer marin forsøpling internasjonalt. Det er fordi vi også har strategier mot marin forsøpling nasjonalt. Nasjonale tiltak for å forebygge plast og mikroplast i havet gjennomgås i oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet, så vel som i meldingen om avfall og sirkulær økonomi som begge ble overlevert Stortinget tidligere i år.

Norge har et godt system for avfallshåndtering, men også vi har behov for målrettede tiltak. Et eksempel på et tiltak som nå vurderes er en produsentansvarsordning for fiskeri- og oppdrettsnæringen. Vi ser også på hvordan vi kan begrense spredning av mikroplast fra blant annet kunstgressbaner og bildekk. Gjennom prosjektet Fishing for Litter bidrar vi til opprydding, økt kunnskap om avfall i havet og materialgjenvinning. Regjeringen skal opprette et nasjonalt oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen, samt et senter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø.

I tillegg har handelsnæringen i Norge varslet at de vil opprette et eget miljøfond som blant annet skal støtte tiltak mot marin forsøpling og mikroplast, gjennom å innføre en avgift på 50 øre på hver kjøpte plastpose.

Havåret 2017

Ifølge FN vil verdens befolkning vokse til 9,7 milliarder mennesker i 2050. Havet vil være viktig for å kunne skaffe en voksende befolkning mat, energi og medisiner. OECD har beregnet at mange av de havbaserte næringene har et potensial til å vokse raskere enn den globale økonomien som et hele frem mot 2030. Forutsetningen for en slik vekst er at havet forvaltes bærekraftig. Også derfor er rene og sunne hav et satsingsområde for denne regjeringen. Verdenshavene er utsatt for klimaendringer, forurensning, overfiske, naturødeleggelse i kystsonen og marint søppel. Skal vi ta vare på havet, må vi evne å se hele bildet.

I løpet av 2017 har regjeringen lagt frem en melding til Stortinget om hav i utenriks- og utviklingspolitikken og havstrategien Ny vekst - Stolt historie. Vi har også lagt frem en melding om avfallspolitikk og sirkulær økonomi med en egen plaststrategi for Norges nasjonale og internasjonale innsats mot dette alvorlige problemet. Den norske havsatsingen skjer samtidig som verdenssamfunnet i økende grad blir oppmerksom på betydningen havet har for livet på jorda og for fremtiden.

Norsk ledertrøye

At også FN trapper opp sitt arbeid med hav er særs velkomment. I september utnevnte FN sin første spesialutsending for havspørsmål - Peter Thomson fra Fiji, som vi ser frem til å samarbeide tett med. Under FNs havkonferanse i juni roste Thomson Norge for å ha tatt lederskap i det internasjonale arbeidet mot marin forsøpling.

FNs utsending for havspørsmål skal delta på Arctic Frontiers i Tromsø i januar. Det skal også utenriksministeren, fiskeriministeren og næringsministeren. Norge har tatt ledertrøya i det internasjonale arbeidet mot marin forsøpling. Vi har kunnskap og erfaring som lover godt for at vi skal holde løpet ut. Vi tror at vår evne til å tenke helhetlig i arbeidet med både nasjonale og internasjonale havspørsmål vil ta oss helt i mål.