Historisk arkiv

Skatteparadis og korrupsjon hemmer utvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Én krone i skatterelatert bistand til utviklingsland kan gi 100 kroner i økte skatteinntekter – gitt politisk vilje til gode valg i de enkelte landene, skriver utviklingsminister Nikolai Astrup og Mudassar Kapur, medlem av Stortingets finanskomité.

Norges utviklingsinnsats skal bidra til at utviklingslandene kan finansiere egen velferd gjennom bærekraftige skattesystemer og bekjempe korrupsjon, skatteparadiser og ulovlig kapitalflukt.

Norge er et godt land å bo i. Barn får god og offentlig finansiert utdannelse. De eldre får omsorg. De syke får helsehjelp. Alt dette er takket være de skatteinntektene som innbyggerne og bedriftene i Norge bidrar med.

Regjeringens mål er å skape bærekraftige velferdssamfunn. Ikke bare i Norge. Vi skal også bidra til bærekraftig utvikling i verdens fattigste land. Men bistand alene vil aldri være nok til å skape utvikling. Gode offentlige tjenester for innbyggerne forutsetter at hvert enkelt land prioriterer sine egne ressurser riktig.

I afrikanske land sør for Sahara utgjør skatteinntektene, selv på dagens lave nivå, fire ganger så mye som bistand, utenlandsinvesteringer og pengeoverføringer til sammen. For at et land skal kunne investere i for eksempel utdannelse eller helse, er skatteinntekter helt avgjørende.

Skatteinngangen bør utgjøre minst 15 prosent av brutto nasjonalprodukt hvis et land skal kunne tilby et minimum av grunnleggende tjenester til befolkningen. I dag er skatteinngangen på under 15 prosent for 30 av de 75 fattigste landene i verden – de landene som har størst behov for å finansiere utvikling.

Til sammenligning ligger gjennomsnittet for OECD-land på over 35 prosent. Utviklingsland går med andre ord glipp av enorme inntekter som kunne bidratt til å nå bærekraftsmålene og kommet befolkningen til gode gjennom satsing på skoler, helsetjenester og jobber.

En av årsakene til lav skatteinngang er omfattende korrupsjon og ulovlig kapitalflukt. Ikke bare unndras store verdier, men det undergraver incentivene til ærlig arbeid og reduserer muligheten til å finansiere skole, helse og andre viktige fellesskapsoppgaver. Anslagene varierer, men den ulovlige kapitalflukten fra utviklingsland kan ifølge tenketanken Global Financial Integrity utgjøre så mye som 1000 milliarder dollar hvert år. Det er i så fall syv ganger mer enn det som blir gitt i bistand.

Norge er, og skal være, pådriver for at utviklingsland får på plass gode skattesystemer. Vi øker derfor innsatsen mot korrupsjon og ulovlig kapitalflukt. Vi var blant annet pådriver for Addis Tax Initiative. Initiativet forplikter rike land til å doble den skatterelaterte bistanden innen 2020, utviklingsland til å arbeide for gode skattesystemer, og alle til å arbeide for en samstemt politikk for å mobilisere nasjonale ressurser. Regjeringen står ved disse forpliktelsene. I 2018 øker vi skatterelatert bistand med om lag 90 millioner kroner, og vi skal trappe opp innsatsen til minst 268 millioner kroner innen 2020.

Ifølge OECD kan én krone brukt av oss på skatterelatert bistand, gi så mye som 100 kroner i økte skatteinntekter. Derfor er skatterelatert bistand en av de mest effektive formene for bistand vi kan gi.

Norge har også gjort en betydelig innsats for å bekjempe skatteunndragelser som skjer over landegrenser. Norge har blant annet ledet an i arbeidet for å inngå avtaler om informasjonsutveksling med land som tidligere var lukket for innsyn.

Fremover må vi videreutvikle internasjonale rammebetingelser og iverksette forpliktende tiltak for å binde både stater og næringsliv til mer åpenhet og nulltoleranse for korrupsjon. Vi må utvide de faglige samarbeidsprogrammene med Skatteetaten og legge til rette for at enda flere utviklingsland kan lære av Norge i arbeidet med å bygge opp egne skattesystemer.

Samtidig må vi være realistiske. Utfordringen er så kompleks at alle aktører og alle land må jobbe sammen hvis vi skal komme i mål. Norge kan bidra med faglig bistand og kapasitetsbygging, men uten politisk vilje til å ta gode valg i hvert enkelt land, vil resultater utebli. Vi vil samarbeide med dem som selv setter skattespørsmål og tiltak mot korrupsjon og ulovlig kapitalflukt høyt på den politiske dagsorden.