Historisk arkiv

Innlegg på allmøte i Norad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Nikolai Astrups innledning på allmøte i Norad - før han åpnet et forskningsseminar.

Kjære alle sammen!

Det var med stor ydmykhet og glede jeg tiltrådte posten som utviklingsminister for en knapp uke siden.

Ydmykhet fordi oppgaven er stor og utfordringene vi sammen skal løse, er enorme.

Glede fordi det knapt finnes mer meningsfulle utfordringer å løse – og fordi jeg vet at jeg ikke er alene i denne jobben.

Både Norad og UDs kompetanse og profesjonalitet gir meg trygghet for at vi skal oppnå fremgang og resultater sammen, og bygge videre på det gode arbeidet som allerede gjøres over hele verden.

Så skal det sies – jeg trenger ikke fortelle dere at dette er meningsfylt arbeid.

Som ansatte i Norad har dere spennende jobber med de store globale spørsmål som arbeidsoppgaver.

Og om jobbene deres er spennende, så er de i enda større grad krevende.

På Norads arbeidsområde finnes det ingen quick fix. Verden er og blir kompleks, med interessemotsetninger, fattigdom og nød, konflikt og krig, som utfordrende faktorer vi må forholde oss til.

Så vil jeg fremheve at dere har viktige jobber.

Og da tenker jeg først og fremst på den norske konteksten og deres rolle som redskap for den norske regjeringen.

Det skal ikke være tvil om at økonomisk utvikling, fattigdomsbekjempelse, og velferd og utviklingsmuligheter for alle, er hovedtemaet for vår regjering – her hjemme, men ikke minst der ute.

En aktiv, generøs og resultatorientert utviklingspolitikk, med særlig fokus på de aller fattigste, er og skal forbli et høyt prioritert område.

Å bekjempe fattigdommen og skape utvikling og en mer rettferdig verden er i høyeste grad også i vår egen interesse, for å skape stabile og fredelige internasjonale rammevilkår for vår egen utvikling.

Det gode arbeidet som er gjort i utenriks- og utviklingspolitikken gjennom mange år gjør at vi har en enestående oppslutning i befolkningen om vårt utviklingssamarbeid.

35 milliarder er mye penger. Det er avgjørende at disse store ressursene forvaltes på en best mulig måte, og at de gir merverdi og ringvirkninger langt utover kronebeløpet vi bruker over statsbudsjettet.

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen gir rammeverket vi trenger. Marsj-ordren fra statsministeren og regjeringen er tydelig.

Vi skal føre en samstemt politikk for utvikling der bærekraftsmålene skal ligge til grunn for alt vi gjør.

Samtidig skal vi stille større krav når det gjelder demokrati og sivilsamfunn, rettsstat og menneskerettigheter, anti-korrupsjon og budsjettdisiplin.

Så vil jeg også fremheve næringsutvikling, jobbskaping, handel og deltakelse fra norsk næringsliv som sentrale faktorer i den samlede utviklingsinnsatsen. Uten det vil vi ikke lykkes med å skape utvikling over tid.

Nå gjelder det å styrke innsatsen for å for å nå bærekraftsmålene i størst mulig grad, både i Norge og i verden.

Vi har en god politikk og vi har betydelige ressurser. Statsministeren har en sentral pådriverrolle internasjonalt som forplikter.

Vi må bidra til utvikling av egnede redskaper og mekanismer, og vi trenger data og statistikk for å måle fremdriften vår.

I dette arbeidet har vi som et viktig redskap den fortsatt ganske ferske utviklingsmeldingen «Felles ansvar for felles fremtid – Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk» og Stortingets behandling av denne, sammen med stortingsmeldingene om veivalg og om hav.

Retning og marsjordre er gitt. For meg, i min nye rolle, blir det særlig viktig å sørge for at vi raskt kan gå fremover, og at vi har best mulig kart og kunnskap for å forstå terrenget vi går inn i.

I den sammenheng vil konsentrasjon av utviklingssamarbeidet fortsatt stå sentralt, både geografisk når det gjelder å begrense antall samarbeidsland, og tematisk når det gjelder å fastholde våre tematiske hovedsatsingsområder.

Samtidig vil jeg fortsatt legge vekt på å begrense antall prosjektavtaler for å holde dette på det mer håndterbare nivå vi nå er kommet ned på.

Utover dette vil muligheten for å bevege oss raskt mot målet være knyttet til vår evne til å organisere arbeidet på en god måte. Regjeringen har for lengst etablert en ambisiøs digitaliseringsagenda.

Her er det gjort et godt arbeid i UD og Norad bl.a. når det gjelder å utvikle tilskuddsportalen, og dette arbeidet må fortsette.

Så er jeg sikker på at dere er nysgjerrige på hva jeg kan si om det videre arbeidet med å utvikle en effektiv organisering av arbeidet med utviklingspolitikken og utviklingssamarbeidet.

Dere har alle sett Jeløya-plattformens formulering om at «Regjeringen vil reformere organiseringen av norsk utviklingspolitikk, for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv bistand, herunder rolledelingen mellom UD, Norad og andre aktører».

Og dere lurer på hva dette kan komme til å bety for dere personlig.

Det er gjort store endringer i rolle- og arbeidsdelingen mellom UD og Norad det siste året.

Det har vært gjort en lang rekke gjennomganger og omorganiseringer opp gjennom årene uten at man har funnet ideal-løsningen.

Vi er ikke i mål. Jeg føler meg trygg på at Norads og UDs ansatte er sterkt engasjert i sitt arbeid, og ønsker seg en hensiktsmessig organisering som bidrar til å gjøre gode resultater enda bedre.

Den jobben må vi gjøre sammen, og min jobb er å bidra til at vi får det til.

Men la det være sagt; det skal ikke gjøres noe overilt og forhastet.

I første omgang vil jeg vurdere nærmere de erfaringer som er gjort og de innspill vi har fått det siste året.

Vår evne til nytenking og til å forstå og orientere oss i en verden i stadig endring er viktig.

Det punktet jeg siterte fra regjeringsplattformen inneholder et særdeles viktig element: Regjeringen vil sikre en kunnskapsbasert bistand.

Og kunnskapen må være basert på forskning av høy kvalitet.

Jeg er derfor fornøyd med at dette første besøket i Norad som utviklingsminister er bestemt ut fra at jeg om noen minutter skal delta på Norads forskerseminar.

Mitt inntrykk er at de ansatte i Norad har meget solid og bred kompetanse, og et sterkt fokus på stadig kompetanseutvikling, gjennom forskning og evalueringer, og gjennom egne arbeidserfaringer.

Jeg ser frem til et godt samarbeid med dere ansatte i Norad for å nå de høye mål vi har satt oss i utviklingspolitikken.

Takk for oppmerksomheten!