Historisk arkiv

Norsk innsats for bærekraftsmål 7

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Sjekkes mot fremføring

Tusen takk for invitasjonen til dette viktige seminaret.

 • Og tusen takk til
 • WWF,
 • Forum for utvikling og miljø,
 • Naturvernforbundet,
 • Fremtiden i våre hender,
 • Fivas og
 • Spire 

for engasjementet og ikke minst rapporten «Gå mot strømmen» som er tema for dette seminaret.

 • Bakgrunnen er jo vårt felles mål – bærekraftsmål 7 - om å sikre alle tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi. Til en overkommelig pris.
 • Norges bistand til fornybar energi skal bidra til å nå det målet. Den norske innsatsen skal også bidra til reduserte utslipp av klimagasser fra energisektoren.
 • Det er vel ikke akkurat i dette forumet jeg trenger å bruke tid på å gjenta hvorfor tilgang til energi er viktig for økonomisk og sosial utvikling.
 • Men det er en fin anledning til å diskutere hvordan vi best kan nå bærekraftsmålet vi alle er enige om.
 • Vi har mye å vise til når det gjelder bistand som brukes på fornybar energi. Norad har nylig oppsummert resultatene fra norsk energibistand for perioden 2007-2015.
 • Rapporten viser at Norge har bidratt til
  • Å dekke strømbehovet til over 30 millioner mennesker gjennom økt produksjonskapasitet.
  • Å bygge ut ca. 9000 km med strømnett.
  • Å styrke den energifaglige kompetansen i rundt i verden.
  • Og å gi ca. 18 millioner mennesker tilgang til elektrisitet eller renere og mer effektive kokeovner 
 • FN har utarbeidet en rapport om status for SDG 7
 • Rapporten forteller oss at med dagens politikk og investeringer vil fortsatt nesten 700 millioner mennesker være uten tilgang til strøm i 2030.
 • Det vitner om at vi ikke ligger så godt an. Nå må vi finne ut hvordan vi kan bidra til at denne prognosen ikke blir virkelighet, men at det blir tilgang til ren energi for alle i 2030.
 • Et hovedbudskap i FN-rapporten om bærekraftsmål 7 er at dagens innsats er for liten til at bærekraftsmålet om full tilgang blir nådd.
 • Men det positive er at FN mener at det fortsatt er mulig å nå målet.
 • De grepene som foreslås i FN-rapporten er blant annet at innsatsen for å bygge ut fornybar energi fordobles.
 • Det er i samsvar med vår politikk. I utviklingsmeldingen la Regjeringen opp til å doble budsjettet til fornybar energi.
 • Økningen har startet i budsjettet for 2018, og jeg vil fortsette denne opptrappingen.
 • FN-rapporten foreslår også at innsatsen for å få med privat sektor intensiveres. Dette stemmer også godt med vår politikk hvor et sentralt element er å bruke bistandsmidler på en smart måte slik at de utløser større private penger til innsats for fornybar energi i fattige land.
 • For å bidra til større engasjement fra privat sektor vil vi
  • fortsette arbeidet med bedre styresett i våre samarbeidsland,
  • bygge ut strømnett og off-grid løsninger,
  • og samarbeide med private aktører gjennom Norfund og Norad.
 • Ut fra en overordnet strategi om at bistandsmidler bør brukes katalytisk til å utløse større private investeringer, legger vi vekt på å bruke bistanden til å redusere årsakene til risiko som hindrer private investeringer i fornybar energi.
 • Bistand til reformer, lovverk og kapasitetsbygging er derfor også sentrale tiltak i vår innsats. Det skaper forutsigbarhet for private aktører.
 • Norfund er det viktigste virkemidlet for samarbeid med privat sektor, med risikovillig kapital på eiersiden og med en kunnskap og erfaring fra investeringer i fattige land som gir større trygghet for private aktører.
 • Både Norad og Norfund er rettet både mot kommersielle prosjekter med større kraftproduksjon og småskala løsninger med lokale strømnett.
 • Det siste elementet i vår strategi for fornybar energi er Norges innsats for utbygging av det nasjonale strømnettet.
 • Utbygging av strømnettet er nødvendig for at den strømmen som produseres i de private kraftverkene skal komme fram til forbrukerne. Og det er nødvendig for å øke graden av tilgang i de områdene som er dekket av nettet på en rimelig måte.
 • Strømnettet er i de fleste land offentlig eiet infrastruktur. Fattige land er avhengige finansiering for å bygge ut den type infrastruktur.
 • I tettbygde strøk er strømnettet den billigste og mest bærekraftige måten å sikre husholdninger, skoler og sykehus strøm på. Strøm fra nettet er også en robust og rimelig løsning for næringslivet, som kan bidra med flere arbeidsplasser og skatteinntekter.
 • Eksempel fra Liberia:
  • Liberias eneste større fornybare kraftproduksjon, vannkraftverket Mt. Coffee, ble ødelagt under borgerkrigen.
  • Etter borgerkrigen ble vannkraften erstattet med små og store diesel- og oljegeneratorer. Dyr og forurensende løsning.
  • Norge har bidratt til å gjenoppbygge Mt. Coffee-kraftverket, som nå står ferdig.
  • I hovedstaden Monrovia er det nå ren og rimeligere strøm til husholdninger, skoler, helse og næringslivet.
  • Ikke bare det: Norge har bidratt til å bygge ut strømnettet også for de fattigste innbyggere, så det er strøm også i områder vi vil betegne som slum.
  • Den tunge dieseleksosen og støyen i bygatene er borte, og øker både trivsel og helse.
  • I tillegg til dette har Liberia planer for utbygging av både vannkraft og solkraft, samtidig som det er områder hvor det planlegges lokale strømnett eller til og med løsninger for enkelthus.
  • Det er flere donorer tilstede, noen er opptatt av å bidra til de sentrale løsningene, andre er engasjert i de desentraliserte løsningene.
 • Liberia-eksemplet illustrerer at arbeidet for økt energitilgang for verdens fattige ikke er et spørsmål om enten-eller i valget mellom
  • sentraliserte løsninger med kraftproduksjon og utbygging av strømnett på den ene siden,
  • og desentraliserte off-grid løsninger på den andre siden.  

Svaret er både-og.

 • Norge støtter småskala energiløsninger gjennom flere kanaler, både multilateralt, bilateralt (ambassader) og NGO-er.
 • Multilateral støtte har særlig skjedd gjennom Energizing Development (EnDev), Scaling Up Renewable Energy Programme in Low Income Countries (SREP) og Global Alliance for Clean Cookstoves (GACC).
 • I 2017 bidro EnDev til at 1,9 millioner mennesker fikk tilgang til mer moderne energi, dvs. kokeovner og strøm. EnDev har siden i 2005 bidratt til å gi moderne energi til 19,2 millioner mennesker.
 • Indirekte har 83 millioner fått tilgang til moderne energi gjennom EnDev. Norge har bidratt med ca. 10% av EnDevs finansiering siden 2009.
 • GACC rapporterer å ha bidratt til at ca. 110 millioner husholdninger har fått tilgang til mer moderne koking siden år 2010.
 • Bilateral støtte til småskala energiløsninger har blant annet blitt gitt til Nepal, Tanzania og Mosambik, samt noe på Haiti og i India.
 • Den største innsatsen har vært i Nepal, der Norge mellom 2007 og 2017 har støttet småskalaløsninger med om lag 350 millioner. Her bidro norsk støtte i perioden 2007-2015 til at ca. 910 000 husholdninger har fått tilgang til strøm fra småskala vannkraft og solcelleanlegg, og 1 140 000 husholdninger har fått tilgang til moderne kokeovner.
 • I Tanzania ga Norge mellom 2003 og 2015 støtte til kokeovner i samarbeid med den lokale organisasjonen TaTedo, der ca. 50 000 husholdninger fikk tilgang til mer moderne kokeovner.
 • I Mosambik støttet Norge i perioden 2008-2011 et regionalt kokeovnsprogram i det sørlige Afrika som bidro til at omlag 1,2 millioner mennesker fikk tilgang til mer moderne koking.
 • Flere sivilsamfunnsorganisasjoner bidrar også til småskala energiløsninger. Dette gjelder organisasjoner som Naturvernforbundet og WWF. Mellom 2007 og 2015 bidro denne støtten til at om lag 77 500 husholdninger fikk tilgang til mer moderne energiløsninger, hovedsakelig kokeovner.
 • Norfund har gradvis vridd sine investeringer mot Afrika og mot fattige land. På grunn av prisfallet på nye teknologier som sol og vind har investeringene her økt kraftig. Men det er, til tross for stor optimisme, fortsatt utfordrende å finne gode og bærekraftige forretningsmodeller.
 • I rapporten «Gå mot strømmen» har dere kommet med flere forslag. Jeg setter pris på forslagene og vil ta dem med i vurderingene sammen med andre forslag jeg har fått.
 • Når det gjelder forslaget om å løfte off-grid og småskala energiutvikling, kan jeg si at støtte til desentraliserte løsninger vil fortsette i årene som kommer. Sammen med innsatsen for å mobilisere til økt fornybar kraftproduksjon og utbygging av strømnettet.
 • Det er god politikk å rette vår innsats fra begge kanter, utbygging av strømnettet i sentrale, tettbygde områder hvor dette er en robust og økonomisk løsning som gir grunnlag for næringsutvikling og strøm til skoler, helse-institusjoner og husholdninger. Samtidig som vi gjennom mange ulike samarbeid støtter desentraliserte strømløsninger for fattige.
 • Gleder meg til debatt! Takk!