Historisk arkiv

Mandat for hjelpemiddelutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Mandat for hjelpemiddelutvalget, som skal foreta en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken.

Bakgrunn

En helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken er varslet i regjeringsplattformen: ”Foreta en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken i løpet av valgperioden”.

Det ble i NOU 2010: 5 – Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – foretatt en helhetlig gjennomgang av forvaltning, organisering og finansiering på hjelpemiddelområdet. Utredningen er ikke fulgt opp overfor Stortinget.

Det er fortsatt utfordringer i dagens system, noe som også ble påpekt av utvalget. Man står også overfor utfordringer i fremtiden som fremtvinger en vurdering av grep knyttet til dagens organisering av dette feltet. Dagens system utfordres på flere hold – både som følge av at det blir langt flere eldre i fremtiden, endrede behov som følge av annet bomønster (flere vil trolig bo hjemme livet ut), og en rivende utvikling av ny teknologi – såkalt velferdsteknologi.

Virkemidler på flere andre politikkområder har betydning for behovet for hjelpemidler i fremtiden, herunder omsorgspolitikken og boligpolitikken. Etter at NOU 2010: 5 ble lagt frem, har det vært gjennomført flere andre utredninger på tilgrensende områder. Dette er blant annet NOU 2011: 11 – Innovasjon i omsorg og NOU 2011: 15 – Rom for alle. Disse utredninger er fulgt opp gjennom Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, og Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje – bu – leve. Begge disse arbeidene legger viktige premisser for fremtidens omsorgsutfordringer – både i hjemmet, og ellers.

Oppdrag

Utvalget skal vurdere hvordan man kan skape helhetlige løsninger på ulike livsarenaer (hjem, skole, utdanning, arbeid, med videre) som møter fremtidens utfordringer, og hvor hjelpemiddelpolitikken sammen med virkemidler på andre politikkområder gir gode og kostnadseffektive løsninger. Utvalget må foreta en samlet vurdering som baserer seg på de vurderinger som er gjort i andre utredninger (nevnt ovenfor).  Utredningen skal inkludere en vurdering av den mest hensiktsmessige ansvarsdelingen mellom stat og kommune når det gjelder stønad til hjelpemidler, og kompetansebehovet knyttet til hjelpemidler. Utredningen må ses i sammenheng med regjeringens forslag i stortingsmeldingen om nye oppgaver til større kommuner, Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, hvor det foreslås at ansvaret for basishjelpemidler kan overføres til større kommuner.

Arbeidet må videre vurdere hvorvidt dagens system for formidling av hjelpemidler harmonerer med fremtidens krav – både hva gjelder bosituasjon, brukernes krav og forventninger, ny teknologi, befolkningssammensetning mv.

Det må også vurderes hvilken type kompetanse som er nødvendig i formidlingen av hjelpemidler, hvorvidt denne harmonerer med fremtidens krav,  og hva som er hensiktsmessig organisering sett i forhold til endrede kompetansekrav.

Utvalget skal gi forslag til endringer på ovennevnte områder, og må vurdere nødvendige grep på tvers av dagens organisering og ansvarsområder.

Arbeidet må sikre at brukernes interesser ivaretas på en god måte – både hva gjelder brukernes ønsker og behov, og sikring av rettigheter, samt konsekvenser for den enkelte brukers økonomi og levekår.

Utvalget må også søke løsninger som bedrer saksbehandlingen på alle områder i tråd med brukernes behov og ønsker – dette gjelder både saksbehandlingstid, leveringstider, opplæring, reparasjoner, mv.

Det må også vurderes hvordan forskning, innovasjon og utvikling kan og bør ivaretas på en helhetlig og god måte, herunder i samarbeid med omsorgssektoren.

Utvalget skal vurdere de økonomiske og administrative og andre vesentlige konsekvenser på kort og lang sikt av utvalgets forslag i samsvar med utredningsinstruksen. Minst ett av forslagene skal baseres på uendret ressursbruk, og forslag om endringer i organisering og finansieringsmodell skal ivareta behovet for kostnadskontroll og etablering av kostnadseffektive løsninger.

Ekspertutvalget vil få eget sekretariat. Utvalget kan ved behov innhente faglig støte og innspill fra blant annet ressurs- og kompetansemiljøer og berørte myndigheter. Utvalget kan også bestille utredninger av data i den grad utvalget finner det nødvendig.

Utvalget skal avgi sin rapport innen 20.01.2017.